יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
אחד התהיות הגדולות במצוות קידוש החודש המחוללת את לוח השנה העיברי היא הבעייה כי לכאורה קידוש החודש הראשון האמור להעשות אך ורק בארץ ישראל- נעשה בפועל במצריים . להלן נוכיח כי אחת המצוות הבסיסיות של " החודש הזה לכם - ראש חודשים " - נעשה מחוץ למצריים של אז , בגבול המערבי ובתחום ארץ ישראל המובטחת !
21:46 (14/03/09) גדעון חרלפ

קידוש החודש הראשון בארץ ישראל שבגבול מצריים הזמן הקדוש נקבע בגבולות ארץ ישראל הקדושה בלבד נערך: תמוז התשס"ז יולי 2007 עודכן : אדר התשס"ט מרץ 2009 D:\My Documents\מאמרים\קידוש.doc קידוש החודש הראשון בארץ ישראל שבגבול מצריים א. רבות כבר נכתב על המצווה הראשונה שנצטוו בה ישראל והיא "החודש הזה לכם". על פי רבים וטובים התורה הייתה צריכה להתחיל במצווה חשובה וראשונית זו שהיא הפתיח למתן תורה, לעשרת הדברות ולכל שאר המצוות שלאחר מכן ולא בפרשת בראשית מאידך, ידוע שמצוות קידוש החודש ועיבור השנה מתקיימת רק בארץ ישראל דווקא ורק ראיית הירח כפי שהוא נראה בארץ ישראל ובית הדין שבארץ ישראל הם הקובעים בלעדית את קדושת הזמן ומכאן את קדושת ישראל והזמנים וקדושת ישראל שבארץ ישראל היא הקובעת את מחזור הזמן הקדוש. וכן כתב הרמב"ם בראשית בהלכות קידוש החודש (פ"א, ה"ח): "אין מחשבים וקובעין חודשים ומעברין שנים אלא בארץ ישראל שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. ואם היה אדם גדול בחכמה ונסמך בארץ ישראל ויצא לחוצה לארץ ולא הניח בארץ ישראל כמותו הרי זה נחשב וקובע חודשים ומעבר שנים בחוצה לארץ. ואם נודע לו שנעשה בארץ ישראל אדם גדול כמותו ואין צריך לומר גדול ממנו הרי זה אסור לקבוע ולעבר בחוצה לארץ ואם עבר וקבע ועיבר – לא עשה כלום". הנה נמצאנו למדים כי קיום חכם וסמוך בארץ ישראל דווקא הוא קריטי לעניין קביעת החודש ועיבור השנה ללא כל אפשרות לתחליף הלכתי. ב. אמנם בפרוש (ר' עובדיה בר' דוד) מציין כי מדובר על קביעות בית דין בירושלים , אולם הרמב"ם בפרוש לא מזכיר כלל את עניין בית הדין ולא מזכיר בהלכה זו את קדושת ירושלים ו/או המקדש. וכן כתבו בביאור דבריו כי מצוות קידוש החודש בארץ ישראל איננה קשורה כלל להלכה אם קדשות ארץ ישראל למצוותיה היא מקדושה ראשונה או קדושה שנייה . ועדין לא ברור חידושו זה של הרמב"ם וכמו שמעיר הפרוש: "אם כך , כל התורה כולה יוצאת מירושלים ומה השתנתה מצוות קידוש החודש ועיבור השנה שהיא בלבדה תלויה באישור ו/או ראית החודש של חכם סמוך בארץ ישראל". ג. על פי הלכה זו לא ברורה כלל אפשרות של מציאות קידוש החודש על ידי משה רבינו במצרים שאיננה ארץ ישראל, איך יכול להיות שקידוש החודש ו/או עיבור השנה הראשון הוא לקוי בבסיסו שהרי לא נעשה בארץ ישראל ולא על ידי מאן דהו שנסמך בארץ ישראל ? אמנם בחתם סופר (שו"ת ח"ו, ל"ה) הרגיש בקושיא אלימתא זו וכתב לחדש כי הקב"ה הראה למשה הלבנה, הראה לו הלבנה מארץ ישראל ובמצרים, עדין היה יום ובאו המלאכים מיכאל וגבריאל והעידו על הלבנה שראו בארץ ישראל. (ועיין עוד בחתם סופר על התורה (פרשת בא) בפסוק החודש הזה לכם ובהגהות שער יוסף). אולם עדין זה דבר משולל כל יסוד שקידוש החודש שהעיבור הראשון של הזמנים המקובלים יהיה על פי מלאכים ולבנה שאיננה נראית לבית הדין שבארץ ישראל. ד. ואמנם מקורו של הרמב"ם כי אין לסמוך אלא על קידוש החודש ועיבור השנה בארץ ישראל, לא מופיע בגמרא דידן אלא בילקוט אור האפילה המציין כדלקמן: "נתן להם רשות לעבר את השנה בחוצה לארץ שאין קובעין ומעברין שנים אלא בארץ ישראל שנאמר: מציון תצא תורה" (ישעיה, ב', ג').וכך הוא בפרקי דרבי אליעזר (פרק ח'). גם לא נתברר מה הראה לו הקב"ה ואמר לו "כזה ראה וקדש "! ומה התקשה בזה משה כל כך ומזהה אותם ר' עקיבא בין שלשת הדברים שבהם התקשה משה רבינו. (קידוש החודש או עיבור השנה, עשיית המנורה ועשיית מחצית שקל הקודש). האם הראה לו את הלבנה בנבואה או במוחש וישנם מדרשים שונים מהם הדורשים שראה במראה הנבואה ורובם מפרשים שראה את הלבנה בממשותה ולא בחלום ! ה. אמנם כבר נכתב במדרש :"בארץ מצרים – למה לא נכתב במצרים ? אמר הקב"ה כתיב בתורה "בחוץ תעמוד" אף אני אעשה כך בארץ מצרים ולא במצרים" (שמות רבה פט"ו, ה'). נמצאנו למדים לפחות כי קידוש החודש הראשון לא היה במצרים המאוכלסת באוכלוסיה מצרית והקרויה מצריים אלא מעט מחוץ לכרך הקרוי מצריים ?! ו. ובפרקי דרבי אליעזר פ"ח נכתב: "יצחק מסר ליעקב ונכנס בסוד העיבור ועיבר את השנה, יצא יעקוב לחוצה לארץ וביקש לעבר את השנה בחוצה לארץ אמר לו הקב"ה יעקב אין לך רשות לעבר השנה בחוץ לארץ, הרי יצחק אביך הוא יעבר את השנה בארץ שנאמר וירא אלקים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו; למה עוד ! שפעם ראשונה נגלה עליו ומנעו לעבר את השנה בחוץ לארץ וכשבא לארץ אמר לו הקב"ה קום עבר את השנה, שנאמר, וירא אלקים אל יעקב וגו' מברך אותו על שנכנס בסוד העיבור ויברכו ברכת עלם מכאן אמרו: אפילו צדיקים וחכמים בחוץ לארץ ורועה צאן ובקר בארץ אין מעברין את השנה אלא על ידי רועה צאן ובקר אפילו נביאים בחוץ לארץ והדיוטים בארץ ישראל אין מעברים את השנה אלא על ידי הדיוטים שבארץ. גלו לבבל היו מעברין את השנה על ידי הנשאר בארץ, לא נשאר אחד בארץ היו מעברין את השנה מבבל, עלה עזרא וכל הקהל עימו ורצה יחזקאל לעבר את השנה בבבל אמר לו הקב"ה: "יחזקאל אין לך רשות לעבר את השנה בחו"ל" הרי ישראל אחיכם והם יעברו את השנה שנאמר (יחזקאל ל') בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם", שלהן הוא לעבר את השנה. ויעקב מסר ליוסף ונכנס בסוד העיבור ועיבר את השנה במצרים. מת יוסף ואחיו ונתמנעו העיבורים בישראל ... ... החודש הזה לכם מהו לאמר ? אמר להם לישראל עד עכשיו שלי היה סוד העיבור מכאן ואילך שלכם הוא לעבר את השנה ..." מפרקי דרכי אליעזר מתברר כי סוד העיבור ולא קידוש החודש, הוא שהתחדש בר"ח ניסן של יציאת מצרים. ועכשיו מגלה לו הקב"ה למשה ואהרן מחדש את סוד העיבור שנשכח בתקופת השעבוד. ז. מכל האמור לעיל כי אפשר להסביר את קידוש החודש ועיבור השנה במצריים רק על פי ההבנה כי קידוש החודש היה בארץ ישראל הקרובה למצריים והמשתרעת עד גדת הנילוס המזרחית. שם גם ישב הרמב"ם ללא חשש של איסור הישיבה במצריים. וכי מקום קידוש החודש הוא בתוך הריבוע של ארץ ישראל לדעתו . ואולי משה רבנו התקשה בעניין הגעתה של קדושת ארץ ישראל סמוך למצריים הפרעונית !! ח. עיבור השנה וחשבונותיה יכול שיהיה במצריים שאיננה ארץ ישראל וזאת מאחר שאם אין אוכלוסיה יהודית בארץ ישראל "ויושביה אינם עליה" יכולים לעבר את השנה גם בארץ מצריים הטמאה. ט. אפשרות נוספת היא לומר שמאחר שעל פי הרמב"ם ארץ ישראל לעניין הראיה לפחות הינה שלש מעלות מזרח ומערבה מירושלים, קידוש החודש התבצע בתוך שלש מעלות אלה וסמוך ביותר לנהר הנילוס. נ ס פ ח מצוות חישוב תקופות וקידוש החודש והיו לאותות ולשנים ולמועדים (בראשית, א') יששכר חמור גרם (בראשית מ"ט) ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים (דברי הימים א', י"ב, ל"ב) ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים (אסתר, א') ויקומו לפני משה ... קריאי מועד (במדבר ט"ז) שר חמישים ונשוא פנים ויועץ ... (ישעיה כ"ו) החודש הזה לכם ראש חודשים (שמות ) שמור את חודש האביב (שמות ) וחג האסיף תקופת השנה (שמות כ"ג) וחג האסיף בצאת השנה (שמות ל"ו) ארץ ה' עיני ה' בה מראשית השנה ועד אחרית שנה (דברים י"א) מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות (דברים ל"א) כל ימי הארץ זרע וקציר (בראשית ח') ארבע שיטות בקידוש החודש 1. ראיית הלבנה בפועל 2. חשבון אמיתי של מתי תראה הלבנה 3. חשבון אמצעי המסור לכל אדם 4. חשבון דעת בית דין