יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
איפה היא קריית יערים המקראית,מדוע היה בה מקדש ובמה מרכזית ועל העדרותה ממקומות הקודש של התורה שבעל פה
20:14 (07/01/15) גדעון חרלפ
תגיות: טלז סטון, גבעת יערים, במת גבעת יערים, שבט דן, כביש ירושלים תל-אביב

עודכן ט"ו אדר ב' התשע"ד עודכן : כ"ו אדר ב התשע"ד C:\Users\pc1\Documents\קריית גבעת יערים מתוקן.doc קריית גבעת יערים מקום ארון הברית בין יהודה דן ובנימין על גורל , גבולות ונחלות א. כולנו מכירים את הישובים קריית יערים =טלז סטון ,צמוד ומצפון לכביש ירושלים –תל אביב ואת מושב גבעת יערים של ימינו,מדרום לכביש ירושלים תל אביב ונחל כסלון .שני היישובים נקראו על שם קרית יערים המקראית . אולם למרות קריאת שני יישובים אלה על שם קרית יערים , עדיין לא זוהה במרחב זה בוודאות מקומה של העיר המקראית החשובה הזאת , העיר בה שהה ארון הברית טרם העלאתו לירושלים הקדושה על ידי מלכנו דוד, כאשר בתוכו היו לוחות הברית ושברי לוחות הברית . על פי הכתוב בספר שמואל, בסוף תקופת השופטים היה הארון בבית אבינדב אשר בגבעת יערים. עיר הגבול או באיזור הגבול בין שבט יהודה ושבט בנימין ממערב לירושלים. בגבעת יערים או בקריית יערים זו ,לא נכתב ולא ידוע כי נבנה שם משכן או מזבח או במה או מקום פולחן, וארון הברית היה כנראה היה מונח בתוך בית פרטי. ולהלן ננסה להבין את מקומה של גבעת יערים או קריית יערים,את מהותה הפסיכו היסטורית ואת איתורה הגיאוגרפי המדויק וקדושתה כעיר מרכזית של במת הר יערים, איזור המיוער ביער טבעי (=הר שעיר ) של מערב ירושלים והרי יהודה של היום,ואם יש לזה השלכות למערך היישובי של היום והפסיכו היסטוריה שלו. ב. עוד לפני כן ,בתחילת סיפור כיבוש הארץ על ידי צבאות יהושע בן נון, קריית יערים נזכרת בראשונה [1] כעיר אחת מארבעת ערי הגבעונים,אחד מעמי כנען ,שבעקבות מזימה שלא צלחה שלהם כנגד עצמתו של יהושע בן נון ,הכובש האכזר,נשתעבדו בהסכמתם להיותם 'חוטבי עצים ושואבי מים' "... לעדה ולמזבח ה' עד היום הזה אל המקום אשר יבחר "(יהושע ט' כ"ז).דהיינו בהסכמתם הם הפכו לעבדים למחצה לבני מישראל ו/או למקדש לבני באופן שלא נתברר מספיק. כל זאת בתמורה לאי חיסולם או גירושם האפשרי. ג. לאחר מכן ,מוזכרת קרית יערים כנקודת גבול צפונית של נחלת שבט יהודה . כאן מתואר מהלך הגבול ממזרח למערב : "ותאר הגבול מראש ההר אל-מעיין נפתוח ויצא אל ערי הר-עפרון ותאר הגבול בעלה היא קרית יערים (יהושע טו ט' )ונסב הגבול מבעלה ימה אל הר שעיר ועבר אל הר-יערים מצפונה היא כסלון וירד בית שמש ועבר תמנה "[2]. בהמשך הפרק , (שם ס' )מתברר כי קרית יערים היא קרית בעל הייתה עיר בנחלת יהודה והייתה עיר מוקפת חומה עם חצרים,דהיינו עיר ראשית עם ישובי בת כפריים (=חצרות ) מסביבה. קריית יערים מאוזכרת שם ב'אשכול יישובי ' של מחוז ביהודה ועם העיר רבה :"קרית-בעל היא קרית יערים והרבה ערים שתיים וחצריהן ". ד. על תושביה הישראלים של קרית יערים ,המתנחלים משבט יהודה ,נכתב בדברי הימים(א' ב' נ-נ"ג ) "אלה היו בני כלב בן חור בכור אפרתה שובל אבי קריית יערים.. ויהיו בנים לשובל אבי קרית יערים הראה חצי המנחות ,ומשפחות קרית יערים היתרי והפותי והשמתי והמשרעי מאלה יצאו הצרעתי והאשתאלי ". על פי פסוקים אלו , מתברר כי קרית יערים נתנה לשובל בן ראש שבט יהודה כלב בן יפונה שהיה בכור לאמו 'אפרתה',כנראה לא האשה העיקרית של כלב בן יפונה , נשיא שבט יהודה . כמו כן מתברר כי התנחלו כאן משפחות שאינן משתייכות למשפחת שובל בן כלב בן יפונה . כן מפרש כאן תרגום רב יוסף כי משפחות אלו היו צאצאים של צפורה אשת משה רבינו,צאצאים שלא נזכרו בחומשי התורה :"וגניסיא דיתבין בקרית יערים בני משה די ילידת צפורה יערים בני,מאילן נפקו תלמידי נביא דצרעה ואשתאול ".דהיינו כאן היה מושב של בני נביאים מצאצאי משה רבנו,גדול הנביאים ,הרואה באספקלריא מאירה ומוסר התורה! עוד מפליא רב יוסף לתרגם ומפרש :"הרואה חצי המנוחות"-"תלמידיא וכהניא דחזין לפלגא קרבניא", דהיינו על אף הייחוס היהודאי של בני שובל אבי קרית יערים,בניו כהנו במזבח של העיר . מפרוט שמות המתיישבים והמשפחות בדברי הימים עולות כמה מסקנות גיאוגרפיות .ראשית מתברר כי מבני קרית יערים יסדו יישובי בת מערביים [3]בצרעה ואשתאול,ואם כך,ברורה הזיקה של בני דן,שעלו לקרית יערים לפני יציאתם לכיבוש נחלה צפונית (להלן ).והעיקר שהיה כאן בקרית יערים מקום פלחן רציני של יישוב כהני ונביאי! ה. לאחר מכן,בתיאור הנוסף של גבול נחלת בנימין,השבט הצפוני ליהודה נכתב תאור הגבול פעם נוספת. כאן מתוארות נקודות הגבול ממערב למזרח "...ותאר הגבול ונסב לפאת ים נגבה מן ההר אשר על פני בית חורון נגבה והיו תוצאותיו אל-קרית –בעל היא קרית יערים עיר בני יהודה זאת פאת ים [4]:ופאת –נגבה מקצה קרית יערים ויצא הגבול ימה[5] ויצא אל-מעין מי נפתוח"(שם יח ). בהמשך הפרק מאוזכרת העיר כעיר בנימינית "וצלע האלף והיבוסי היא ירושלים גבעת קרית ערים[6] ארבע עשרה וחצריהן". מסתבר אם כן כי גבעת קרית יערים,אף על פי שהייתה עיר גבעונית ,היא נחלקת בין שני השבטים יהודה ובנימין כדוגמת ירושלים. ו. שם נוסף לקריית יערים הינו 'מחנה דן'. כן הוא גם על פי שופטים (י"ח )"ויעלו וחנו בקרית יערים ביהודה,על כן קראו למקום ההוא מחנה דן[7] עד היום הזה הנה אחרי קרית יערים ". קריית יערים איננה נזכרת ביהושע כעיר 'דנית' אולם נזכרת העיר 'בעלת'[8],אולי זאת קריית יערים. מכל אזכורי העיר בתהליך הכיבוש וההתנחלות מתברר כי קרית יערים הייתה עיר משותפת לשבטים שונים,בדומה לירושלים ,שהתחלקה בין שבט בנימין לשבט יהודה. לכאורה נמצאנו למדים כי 'צומת' העיר גבעת קרית יערים הינה עיר גבול לשלושה שבטים ומשותפת לשבטים יהודה בנימין ודן. מקום עם פוטנציאל להיות בה מקדש או במה מרכזית ,מכאן משתמעת בברור הסיבה מדוע הגיעו אליה 600 איש לוחמים משבט דן טרם עלייתם צפונה לכבוש להם נחלה חדשה ,אלמלא רצונם לזבוח או לבקש תמיכה מן המקדש או מההנהגה הדתית לאומית של אז שהייתה בקריית יערים. ז. גבעת קרית יערים איננה מאוזכרת [9] כעיר מקלט או כעיר לויים בסוף ספר יהושע . אולם על פי התוספתא (מכות ב' ב' ) והתלמוד הירושלמי(מכות ב,ז' ,ל"א ע"ד ) קרית יערים הייתה עיר מקלט שקלטה רוצחים במקום העיר שכם, שיועדה לעיר מקלט בגלל שהעיר שכם טרם נכבשה .על פי דברי התוספתא אלו מתבררת חשיבותה של קריית יערים שהיא לפחות כשאר 48 הערים שנתנו ללויים (יהושע כ"א )ושעל פי התלמוד הבבלי (מכות )התלמוד הירושלמי ( ) וכן על פי התוספתא (למכות )היוו גם ערי מקלט . כן פסק גם הרמב"ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש כי ערי הלווים הינן משמשות ערי מקלט לרוצחים בשגגה ,כאשר ההבדל ביניהן לבן שאר ערי המקלט הראשיות הוא כי הן קולטות 'לדעת ' בלבד.דהיינו יש צורך להקדשתן בפירוש כעיר חומה. אולם לא נתברר אם ערי לווים אלו היו מוקפות חומה או שהן נצרכות להיקף חומה . ח. לא פלא אם כן,כי ארון הברית אחרי שמאסו בו הפלישתים הגיע לגבעת יערים הקדושה . בשמואל א' (ו' ז')התבקשו יושבי קרית יערים להביא את ארון ה' אל קרית יערים לאחר פגיעה חמורה ומוות של הרואים בארון מאנשי בית שמש. ואכן, ארון ה' הועלה לקרית יערים,שהה בבית פרטי ?! בבית אבינדב אשר בגבעה,כאשר בנו אלעזר 'קודש' [10]לשמור את הארון. מציאות הארון בקריית יערים במשך תקופה ארוכה גרמה גם למעין חזרה בתשובה רבתי "...ויהי מיום שבת הארון בקרית יערים,וירבו הימים ויהיו עשרים שנה וינהו כל בית ישראל אחרי ה'." על כן לפלא הוא כי שמואל הנביא ,לאחר התעצמות החזרה בתשובה הזאת ,לא כינס את העם לזבוח בקריית יערים,מקום הארון,אלא קיבצם אל המצפה, כנראה בנבי סמואל של היום.גם לאחר הניצחון של בני ישראל על הפלישתים בהנהגתו של שמואל הרמתי,נכתב כי הוא היה עורך סיבוב בין הערים החשובות בית אל,גלגל ומצפה . גבעת קריית יערים לא אוזכרה . לכאורה לא מובן ה'זלזול ' של חשיבות מקומו ומיקומו נשל ארון ה'. האם הייתה בקריית יערים אופוזיציה כהנית –נבואית לשמואל הנביא ? ט. לאחר מכן,לאחר ניצחון סופי של דוד על הפלישתים,מעביר דוד ובהסכמת 'בעלי [11] יהודה ',זקני השבט,את הארון מבית אבינדב בגבעת קרית יערים והעלוהו לירושלים. קרית יערים נזכרת לאחר מכן רק כעירו של אוריהו הנביא שנרצח בידי המלך יהויקים (ירמיהו כ"ו )וכן כאחת הערים הראשונות אליה חזרו גולי בבל (עזרא ב כ"ה ,נחמיה ז' כט). לאחר מכן ירדה קריית יערים מבמת ההיסטוריה ומקומה לא נודע בוודאות .אאוזביוס הנוצרי –ביזנטי במאה ה-4 ,הזכיר אותה כמקום השוכן תשעה מיל בדרך מירושלים ללוד,אולם לא נמצא לה זיהוי ודאי עד עצם היום הזה . ידוע רק כי בתחום מושב גבעת יערים מצוינת חורבה בשם "ח'רבת ג'בע" ,המופיעה במפת ה- pef - . משנת 1880. כנראה היא נמצאת כיום בתוך המושב גבעת יערים . איפה היא גבעת קריית יערים הקדושה ? האם נסתמך רק על שימור השם החלקי 'קריית אל ענב' באבו גוש הסמוכה ? ללוא הבנת ערכה הגיאוסופי,לא נוכל לאתרה. י. נחלת שבט בישראל איננה איתור טכני של חבל ארץ. וגבולותיו. נחלת שבט בישראל היא התאמת כברת אדמה לנפשו הקיבוצית של השבט ומשפחותיו.כידוע מברכת יעקב,כל אחד מ-12 ילדיו זכה לברכה מיוחדת ,הנושאת את הגנטיקה שלו ,הן בעבר והן לעתיד , מי ככוהן ומי כלוחם, מי כנושא עול תורה או לוחם קומנדו,או שריונר. על כן יש ללמוד במשנה זהירות את ספר יהושע שלכאורה נלמד כספר הלכו-גיאוגרפי בלבד.אין זה ספר טכני של כיבוש והתנחלות,אין זה ספר רק היסטורי הכולל שמות ומקומות.יש הסבר פנימי,מדוע ישנן נחלות הכוללות גם שמות ערים,ומדוע ישנן נחלות ללוא תאור גבול ועם שמות ערים או ערי גבול בלבד. יש להבין היטב מדוע ישנו כפל בתיאור גבולות,מדוע מתואר גבול יהודה ובנימין פעמיים,פעם ממזרח למערב,ואחר כך ,בתיאור גבולות נחלת בנימין הוא מתואר ממערב למזרח. ופה, קריית יערים היא נקודת הצומת בתיאור הגבול המופיע פעמיים. האם מפה אפשר יהיה ללמוד אם נקודות הגבול הן נ.צ. בלבד [12]או שהן כוללות גם את המרחב הכפרי שמסביבן? האם ישנם חללים בין הנחלות ? מעין שטח הפקר ? האם הערים המנויות כאן כולן היו מוקפות חומה של אז, כדעת התלמוד הבבלי ( ) ,האם ציונן מהווה רק נקודות ציון בולטות בשטח? האם גבול זה הוא נקודת גבול מדויק או שהוא גם ציון למרחב טריטוריאלי מסביבן ? למה ניתנו נחלות לראשונה לשבטים הגדולים של יהודה ואפרים ללוא גורל ? למה הגורל לשאר השבטים ? איך והאם הגורל האלוקי קבע את ההתאמה בין אדמת נחלת השבט לאופי השבט היושב עליה ? עוד לא התחלנו ללמוד ולהבין את ספר יהושע,ספר ארץ ישראל , את ההתאמה בין חבל ארץ לשבט היושב עליה . עוד לא העמקנו עדיין להבין את הגיאוסופיה על פי יהושע כאן,מחקרי הארץ הפנימיים . אמנם נכתב ספר נחלות של פרופסור קלאי-קליינמן,אולם זהו ספר גיאוגרפי טכני בלבד. יא. על פי הדעה המקובלת ,יש לזהות את קריית יערים המקראית ביישוב אבו –גוש או בסמוך לו.זאת בהסתמך על זיהויו של אאוסביוס מהמאה ה-4 וכן על היות הכפר אבו-גוש נקרא גם 'קריית אל ענב' ומשמר חלקית את השם 'קריית'. החוקר פרופ' יואל אליצור כותב בספרו ' מקום בפרשה (ע'200-211 ) כי יש לזהות את קריית יערים שלא במקומה המסורתי סמוך לאבו גוש אלא מדרום לנחל כסלון. לדעתו יש להבדיל בין קריית יערים לבין גבעת יערים.לדעתו אפשר לזהות בוודאות באזור רק את כסלון (= חרבת כסלה ) ,כאשר הר עפרון איננו מזוהה.לדעתו יש להבדיל בין קריית יערים מדרום לנחל כסלון השייכת לנחלת יהודה לבין גבעת יערים שהיא בקרבת אבו גוש של ימינו.כאשר הן הקרייה והן הגבעה שייכות לגוש ההררי של 'הר יערים',הר מכוסה יער עד וצמחיה עבותה. חוקר נוסף ,פרופ' דניאל מיכלסון ממכון וויצמן,על סמך חישובים מתימטיים של קואורדינאטות מקודשות ,מזהה את קריית יערים המקודשת על ציר בית המקדש -בית שמש,ומזהה את קריית יערים באיזור מערת הנטיפים. יב. בפועל ,אם אנו מבקשים לאתר את קריית יערים ,שלא נמצאו לה עד עתה שרידים ארכיאולוגיים משמעותיים,יש לאתר את אתרי המשנה או האתרים הסמוכים המאוזכרים וכדלקמן : 1. מי נפתוח 2. קרית בעל,בעלה,[13] 3. הר שעיר(=רכס שורש - בית מאיר,ז.ק. ) 4. הר עפרון(= קסטל ,ז.ק.), מוזכר בתיאור גבול יהודה ולא בתיאור גבול בנימין. 5. כתף הר יערים 6. כסלון(חרבת כסלה ,יואל אליצור ) 7. הרבה ,רבה – עיר אחות לקריית יערים (יהושע ט"ו ) 8. מחנה דן 9. גבעת יערים עוד יש לומר ,כי בבואנו לזהות את גבולות נחלת בנימין,יש להבין כי נחלה זאת,יותר משהיא עומדת בפני עצמה ,היא נגזרת מגבולות נחלות שני השבטים העיקריים,יהודה מדרום ואפרים מצפון.אולם היא נחלה קדושה ומאתגרת ובני בנימין מעולם לא ויתרו להיותם מנהיגי תורה ,כהונה ,רוח ונבואה,כמו שקריית יערים הייתה עיר לויים ועיר קדושה ורוחנית חשובה. [1] על פי החסידות ,כל מקום או מילה הנזכרת בראשונה בתורה הקדושה – שם יש לחפש ולמצוא את מהותה . [2] כאן כותב קויפמן בפירושו ליהושע כי בקריית יערים מסתיים הגבול המשותף בין יהודה ובנימין ומתחיל הגבול המשותף של נחלת יהודה ונחלת דן- ללא תוספת הסבר, ראה להלן. יש לציין כי בתיאור נקודות הציון של הגבול לא צוין מי היה השבט השכן ! [3] ראה להלן על הגבול המערבי של נחלת בנימין כאשר על פי דברי הימים בני בנימין התיישבו בראשית ימי הבית השני גם באונו ,חדיד ולוד המערביות . [4] על פי דברי הימים (א' ח') ונחמיה (י"א ) בנהי בנימין התיישבו גם בערים מערביות יותר מקריית יערים שהיא לכאורה נקודת הגבול המערבית של נחלת בנימין והם התיישבו בערים נוב,חדיד ולוד.כן הסתפק תבואות הארץ ( ) ובפירוש artscroll ליהושע ( עמוד 369 ).לפי זה יש להעביר את הגבול בין נחלות השבטים לאו דווקא בנקודות ובמקומות המוזכרים אלא במרחב הכפרי מעבר לערים אלו.ואולי התיישבות בני בנימין בערים המערביות הינו התפתחות גיאוגרפית של מערך ההתנחלות. על פי התלמוד הבבלי ( ) אונו חדיד ולוד היו ערי חומה ,אם כן יש לסבור כדעת ר' בתלמוד כי לא רק הערים הנמנות ביהושע הינן ערי חומה היחידות המאוזכרות. [5] לא ברור מדוע נכתב כאן "ימה",לכאורה כיוון תיאור הגבול הוא נגד כיוון השעון ומצפון הוא פונה דרומה ומשם מזרחה ל'מי נפתוח ' ולא מערבה. על פי קלאי בפרק על נחלת בנימין,האזכור 'ימה ' מראה כי לקריית יערים היה מרחב כפרי מערבי, ולכן הגבול המערבי של בנימין עבר מערבה יותר.יש להעיר על פי דבריו, שאולי לכן אונו ולוד המערביות שויכו לבני בנימין בתחילת ימי הבית השני. [6] על פי תרגום השבעים חסרה כאן המילה 'יערים'. [7] גם אצל שמשון הגיבור נזכר "ותחל רוח ה' לפעמו במחנה דן ,בין צרעה ובין אשתאול ( שופטים יג, כה )". אם כך מרחב זה של קרית יערים יש בו את המסוגלות לגילוי שכינה ! ."אנו רואים אם כן, כי רוח ה', היא רוח הקודש, קרובה מאוד לנבואה, היא לא דבר סטטי וחסר חיים, אלא היא מפעילה את האדם, היא מביאה להתרגשות, או כפי שכתוב כאן - להיפעמות, כפעימות הלב. זהו התיאור היותר חזק מבין אלו של שאר השופטים, ובאמת שמשון היה דמות של שופט יוצא דופן ואקסטטי ביותר. "(חגי הופר,ויקיטקסט ).וראה להלן במסקנות המאמר. [8] קויפמן בפרושו ליהושע כתב כי מקומה איננו ידוע. [9] נזכרת העיר גבע כעיר שנתנה ללווים ,אולם זאת עיר אחרת בנחלת בנימין (יהושע יח כ"ד. ) [10] כנראה שלא היה ממשפחת כהונה או לוויה. [11] יש שפרשו,מלבי"ם ועוד כי פירוש בעלי יהודה ' הינו האנשים מ'בעלת '= קריית יערים . [12] רש"י בפרושו לדברי הימים א( ב' נ"ג ... מאלה יצאו הצרעתי והאשתאלי )כתב למשל כי ייתכן שהעיר תהיה שייכת לבני יהודה אולם המרחב הכפרי שמסביבה יהיה שייך לשבט אחר. וראה קלאי........................... [13] לדעת נות ( noth , jusua2 88-89 ) בעלה איננה קרית יערים .נחלות עמוד 105 בהערה 52.