יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
 אחת ההפתעות בנבואת אחרית הימים של ישעייהו היא הנבואה לבקיעת נהר פרת לשבעה נחלים לעתיד לבוא עם חזרת ישראל לארצו . ישעייהו מתנבא ואומר כי כמו שים סוף נבקע ביציאת מצריים על ידי רוח קדים עזה , כך לעתיד לבוא יבקע נהר פרת !!מהו  הפשר והקשר ? האם נזכה ל"נמר עם גדי ירבץ" יחד עם בקיעת נהר הקדם של ארץ ישראל ?
15:13 (05/05/09) גדעון חרלפ

   נערך: אייר התשס"ט                                                                                                                              אפריל 2009       D:\My Documents\מאמרים\נבואת ישעיהו.doc           בקיעת נהר פרת בנבואת אחרית הימים של ישעיהו   א.        בנבואת אחרית הימים של ישעיהו של "ונמר עם גדי ירבץ" ושל "וגר זאב עם כבש", נכתב (ישעיהו י"א):            "והחרים את לשון ים מצרים            והניף ידו על הנהר בעיים רוחו            והכהו לשבעה נחלים            והדריך בנעליו            והיתה מסילה לשאר עמו            אשר ישאר מאשור            כאשר היתה לישראל            ביום עלותו מארץ מצרים".              דהיינו, נבואה זו של ישעיהו היא  נבואה עתידית  האומרת  כי כמו בנס היציאה ממצרים  וקריעת ים סוף גם בעתיד,  ים סוף הוא "לשון ים מצרים" יתייבש והגלויות יתקבצו בחזרה לארץ ישראל.            אולם לא ברורה  המשך נבואתו  על  בקיעת ופיצול נהר פרת בעתיד  כאשר רוב  המפרשים ובראשם תרגום יונתן מפרשים כי הנהר  המוזכר בנבואתו של ישעיהו  הוא נהר פרת.            ובאמת כבר בבקיעת ים סוף ובשירת הים נרמז כי לעתיד לבוא, בחודש ניסן, תהיה קריעה נוספת של הים, וכן נכתב גם בנבואת מיכה, להלן.   ב.       הנביא מיכה  מתנבא ואומר: (ז', ט"ו): "כימי צאתך מארץ מצרים – אראנו נפלאות". דהיינו יהיו נפלאות באותו זמן כדוגמת ניסים והנפלאות שהיו  ביציאת מצרים. כן כתב גם במדרש רבה (שמות רבה, ט"ו, א') "בניסן שבו נגאלו ישראל ממצרים ובו עתידין להגאל".  מהמילה "כימי "- מתברר כי קריעת ים סוף שהיה ביציאת מצרים היא הסיבה לבקיעת הנהר שיהיה בגאולה העתידה[1]  וכן כי כל חודש ניסן הוא ראוי לגאולה, כפשט דברי הפסוק "החודש הזה לכם" – כל החודש !! , זאת גם דעתו של הרב שניאורסון שפירש את הפסוק "הפך ים ליבשה בנהר יעברו ברגל[2]  (תהילים, ס'  ) וכן את  מה שנכתב בשירה "עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית" – דהיינו אף על פי ששירת הים נאמרה לאחר קריעת ים סוף נאמר כאן בלשון עתיד[3] .דהיינו יש  גם בשירת הים וגם בתהילות דוד רמז לבקיעת ים סוף בשנית ונהר פרת בראשונה . ומסביר הרב מנחם מנדל (שם) כי היה לכאורה צורך לומר בעשרת הדברות "אנוכי ה' אלוקיך אשר קרע לכם את הים" שהוא קשה"[4] , ולכאורה הוא נס גדול יותר מנס יציאת מצרים  שהרי בקריעת ים סוף נבקעו כל "הפרסאות" והבחינות והמדרגות בין עלמא דאיתגליא ועלמא דאיתכסיא, גם בדרך המשכה מלמעלה למטה כדעת האר"י[5] וגם בדרך העלאה מלמטה למעלה כדעת הזוהר[6] .אולם לא נכתב אנכי ה' אלוקיך אשר קרעתי לכם את הים מאחר שנס קריעת ים סוף הוא מעין המשך הנס של יציאת מצריים , ה"עצרת "של שבעת ימי חג היציאה ממצרים .   ג. יש לציין כי גם קריעת ים סוף הייתה על ידי רוח קדים וכן קריעת נהר פרת לעתיד לבוא גם היא תהיה על ידי רוח: "בעים רוחו" . על פי הרב מנחם מנדל שניאואסון ,  אין רוח קדים אלא הדגשה של שינוי בסדר ההשתלשלות והמשכה מבחינת "קדם" שלפניה. כמו שבנבואת ישעיהו שם יתפצל נהר פרת לשבעה נחלים גם ים סוף נקרע בעבר  לגזרים, לי"ב שבילין, כאשר הכוונה היא שכל שבט הלך בשביל המיוחד לו –"היה לכולם בשווה" וכל אחד ראה את השכינה  ברוחניות לפי מדרגתו- כולל השפחה !!!.  . כן גם יהיה  בבקיעת נהר פרת לעתיד  לשבעה נחלים[7] . [1]    שיחות מנחם מנדל שניאורסון ליל א' ראש חודש אייר התשל"ה. [2]    כאן התרגום מתרגם נהר = נהר הירדן, רש"י כאן מתעלם ולא מפרש דבר למרות שבישעיה מפרש נהר = נהר פרת. אבן עזרא כאן וגם       בישעיהו מפרש "הנהר" - נהר הירדן. [3]    התרגום גם כאן מתרגם" עד יעבור ... עד יעבור..." -  עד מעבר נהרות הארנון והירדן. [4]    שני דברים הינם קשים כקריעת ים סוף (פסחים קי"ח, א'; סוטה ב', א'). [5]    ח"ד, מ"ח ב'. [6]    שער חג המצות, פרק ח'. [7]    להרב שניאורסון, הסבר אחר, ליקוטי תורה צ"ו, י"ז סע"א. שער האמונה נ"ב, וכן ס"א.