יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
לא רבות נכתב על יכולותיו וכשרונותיו התכנוניים של בצלאל . אולם המדרש הגדיל לתאר אותו וכתב כי לבצלאל היה קשר ישיר עם השכינה , שלא דרך משה רבינו .משה אולי חשב לעשות הכל בעצמו, אולם הקדוש ברוך הוא הבהיר לו כי עליו לקחת את בצלאל וכי מזמין העבודה התכנונית חייב לקחת אישיות עצמאית אחרת ,שיש לה אולי אג'נדה השקפתית שונה על יצירת המציאות של בית לשכינה עלי אדמות ֱֱ
14:05 (07/06/09) גדעון חרלפ

"על ידי אהרן, כך המשכן לא היה אפשר להיעשות על ידי שום בעל מלאכה היותר גדול בעולם אלא על ידי בצלאל, ולא משום שהיה תחילה אומן גדול "אלא שהקב"ה מלא אותו עתה ידיעה הנצרכת לזה ומזה ראוי להתבונן גדולת וקדושת הבניין ואם כן ראוי להיזהר בו (בבצלאל !) וזהו כוונת ראו שאמר משה לישראל" ... (העמק דבר, שמות ל"א, א') מפתחות א. בין משה בן עמרם לבצלאל בן אורי. ב. הבדלי התפיסה בין בצלאל למשה והכפילות בפרשיות המשכן. ג. לארעיות של המשכן לעומת אזכור היתר שלו. ד. על מהות הויכוח בין משה רבנו לבצלאל על הקמת המשכן – על פי ר' צדוק הכהן, משה רבנו - שורש תורה שבכתב, בצלאל בן חור - שורש תורה שבעל-פה ומידת המלכות. ה. על הבדלי התפיסה בין משה רבנו לבצלאל על פי הנצי"ב. ו. מתיבתא דבצלאל "אבל מקדש שלמה שהיו עושי המלאכה בו מצור, אף על פי ששרתה בו שכינה – נפסלו חלקיו והוצרך לחזק את בדק הבית, ונפל בסוף הכל ביד אויבים." (ספורנו, שמות ל"א, כ"א) בצל - אל היית !? -- בצלאל תהיה ! על הבדלי התפיסה בין בצלאל למשה רבנו ואזכור היתר של פרשיות המשכן "ראה קראתי בשם – ראה והבן, כי לא אל חינם קראתיו כי דבר עיקרי הוא במלאכת הקודש שתהיה נעשית על ידי בחיר ה' המכוון בפעולתו שיושג תכלית המצווה" (ספורנו, שמות ל"א, ב') א. בין משה בן עמרם לבצלאל בן אורי משה רבנו, גדול הנביאים, ידוע היה בגישתו הפוליטית הצנטרליסטית, כאשר נמנע מהקמת בירוקרטיה שלטונית ונמנע ממינויים ציבוריים של דרגי ביניים ניהוליים. כך ניסה משה לשפוט את העם בעצמו עד בוא יתרו, כך נהג באופן לא דמוקרטי, כאשר סירב לקבל את עגלות הצב של הנשיאים, פלאי הטכנולוגיה של אותם ימים, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו כופה עליו את מתנתם ומצווה עליו: "קח מאיתם !!!". גם בפרשת משפטים מצווה משה ע"י הקב"ה לעלות עם כל שבעים הזקנים: אולם משה מנסה לגשת אל ההר לבדו .. כך גם כופה עליו הקדוש ברוך הוא שילוח מרגלים . אפילו במלחמת עמלק הוא מבקש מיהושע משרתו: "בחר ל נ ו אנשים". אנשים משלנו, מהמפלגה שלנו – ועבורינו. עם כול גדולתו והסתכלותו באספקלריה המאירה, הוא ממשיך ומנסה לתכנן, לנהל ולבנות גם את המשכן לבדו ובעצמו. אולם כאן מודיע לו הקדוש ברוך הוא במפורש , כי הוא לא יהיה האחראי על תכנון ובנית המשכן וכי עליו לקבל מינויים מוכתבים של אדריכלים וקבלני משנה להקמת המשכן. לבצלאל ולאהליאב שקרא אותם הקדוש ברוך הוא בשמם, ומינה אותם לעבודת הקודש, יהיה קשר מיוחד עם השכינה שלא דרך משה רבנו. גם כישרונותיהם היצירתיים ויכולותיהם האישיות יבואו במשכן לידי ביטוי -- כיוצרים עצמאיים ולא "כמשרתי משה", היזם, מזמין העבודה האדריכלית והאחראי על הביצוע . על פי הבנתו של בצלאל משתנה סדר הביצוע של המשכן והוא יהיה מעתה מהחוץ – פנימה ולא מבפנים לחוץ. כן יש ביכולת הניהול והעצוב שבו ובחכמת הלב שלו האישית כדי להשפיע על עצוב כלי המשכן ומבנה המשכן וממילא על תפקודם הרוחני. כאן מתברר כי היצירה האמונית החומרית, על אף שהיא מוצאת את ביטויה בחומר חייבת להיות קשורה בקשר אמיץ וישיר עם "משכני עליון". השכינה משפיעה כאן על הקמת המשכן באופן ישיר, דרך חכמי הלב שבישראל ולא דרך מקבל התורה מסיני. היצירה הינה חופשית במהותה, אולם ללא קשר קוהרנטי של נושאיה עם אמונה, תורה, שכינה ומקדש כאן ועכשיו -- במסגרת הציווי האלוקי -- אין לה קיום. הקשר של היוצר, האמן והאדריכל בקודש נוצר תוך קשר בלתי אמצעי אל השכינה. יש להקים מקדש של יצירה הן של הקודש והן של החול מתוך היותנו בחסות צילו של אלוה ממעל ולא מתנודדת וסחופה לרוחות המנשבות בחלל העולם המשתנה ולאו דווקא מכוח אדמו"רים ורבנים מטעם. "ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה ה' את משה". רש"י: "אפילו דברים שלא אמר לו רבו, הסכימה דעתו למה שנאמר למשה מסיני, כי משה ציוה לבצלאל לעשות תחילה כלים ואחר כך משכן. אמר לו בצלאל: מנהג עולם לעשות בתחילה בית ואחר כך לשים כלים בתוכו. אמר לו (משה); כך שמעתי מפי הקב"ה. אמר לו משה: בצל-אל היית, כי בוודאי כך ציווה לי הקב"ה. וכן עשה את המשכן תחילה ואחר כך עשה כלים" ( שמות ל"ח, כ"ב) "ראו כי קרא ה' בשם בצלאל בן אורי" ... ב. הבדלי התפיסה בין בצלאל למשה והכפילות בפרשיות המשכן רבות כבר נכתב לגבי הבדלי התפיסה בין משה רבנו לבצלאל בעניין המשכן ותהליך בנייתו. כדי לבדוק את מהות ההבדלים בתהליך הקמת המשכן יש לנתח את תהליכי הביניים של הקמת המשכן . בהקמת המשכן מצאנו שש תחנות ביניים : 1. הדיון על חומרי הבניה ואיסופם. 2. ציווי הקב"ה למשה על מתכונת כלי המשכן ומבנה המשכן. 3. העברת הוראות ביצוע ממשה לבצלאל – האדריכל והקבלן הראשי. 4. ביצוע ובנית הכלים והמבנה בראשות בצלאל ואהליאב. 5. הבאת המשכן המפורק למשה והקמתו הזמנית. 6. הרכבת מבנה המשכן הסופי והצבת הכלים בתוכו. "אמר רבי חנינא: בכ"ה בכסלו נגמרה מלאכת המשכן ונעשה המשכן מקופל עד א' בניסן שהקימו משה וכל זמן שהיה מקופל היו ישראל ממללין על משה ואומרים שאין בו כוח להקימו או שמא ח"ו יש בו דופי ..." (הכל בו ע"פ תיקוני יששכר ת"ק) מאחר שהמשכן היה מבנה מורכב (מתועש), לכאורה אין קשר בין סדר הציווי לסדר הביצוע. בין אם הציווי הראשון היה על ביצוע הכלים והריהוט תחילה ובין אם היה על ביצוע מבנה המעטפת תחילה – שגם היא קדושה - לכאורה אין לזה כל חשיבות עקרונית מאחר שלכאורה מה שקובע הוא ההרכבה. לא מובנת כלל גישתו של בצלאל שסבר לכאורה מדעתו או מכוח היותו בצילו של האל: "כלים שצוויתי להיכן אכניסם ?" אלא "מנהג העולם לעשות בתחילה בית ואחר כך לשים כלים בתוכו". לכאורה, איזו השפעת שכינה והיותו "בצילו של האל" שייכת כאן שהרי זאת סברא אנושית פשוטה. אלא שבצלאל בא לקבוע כאן מספר מסמרות: (1) המשכן של הקב"ה הוא כעין ביתו של האדם!!! שיש בו מיטה, ארון, שולחן, מנורה ומטבח.לכן יש חשיבות לסדר הביצוע שלהם . הכלים צריכים להתאים לתכלית למבנה ! מאידך , למבנה יש חשיבות בפני עצמו , גם ללא הכלים . (2) אין לאכסן את הכלים שנעשו במחסן זמני עד להקמתם. יש לבנות את המבנה ברצף ומיד ואחר כך לייצר את הכלים. על זה קשה שלכאורה המבנה והכלים יוצרו ונעשו ברצף. גם הצבת המשכן וריהוטו נעשו ברצף ... לכן יש שאומרים (הרחב דבר) שהוקם משכן זמני על ידי בצלאל !! (3) לכלים אין מעמד בפני עצמם; למרות שלכאורה הם נבחרו להיות "המהות" והשימוש הפנימי ולכן נצטוו והוזכרו על ידי הקב"ה כראשונים לביצוע. אין להתייחס אליהם כפנימיות המקדש והמשכן אלא כחלק מהמכלול האנושי קדושתי הכולל את החצר והמבנה במכלול המשכן – מקדש. כל שלשת נקודות התייחסות אלו לא נגלו למשה רבנו אלא לבצלאל בלבד. מהו הצל של האל ? לפי העיקרון של משכן ה' = ביתו של אדם – "צל האל" הוא כמו יחס הצל של האדם אל האדם שיצר אותו כאשר הוא מסתיר אותו ממקור האור / השמש. בצל נראים רק קווי המתאר של הגוף בהיטלו על הקרקע ולא מתגלה הפנימיות כלל. בצלאל היה בצל האל = מקור האור, מצד אחד הוא גילה את קווי המתאר של השכינה המקיפה (אור מקיף) בהשלכותיה על קרקע המציאות, הכיר וידע את קו המגע החיצוני בין האור והצל. מצד שני הוא ראה את הפנימיות, שהרי הוא היה בצל – בתוך ה"שחור" והחומר הפנימי וראה גם את הפנימיות בנפרד. משה רבנו ראה באספקלריה המאירה בלבד, לכן נאמר בו "ועשית כתבניתו", כ"משפטו" כ"אשר אתה מראה". הוא עמד מחוץ וראה את המכלול, את הפנים והחוץ כמקשה אחת. לאיש היצירה הקשור במקור האמת ניתנה יכולת ראיה מיוחדת ואבחנתית; "ראיה צילית", השונה מהראייה הכללית של הנביא המנהיג - לכן ביכולתו היה לאבחן "אנליזה" של כל כלי שרת ותפקידו ואחר כך ליצור ולבנות "סינתזה" על בסיס הבנתו, שכלו וכוחו. המנהיג התורני נבואי יכול לקבוע את המטרה והמכלול בלבד. מכאן גם היכולת ורצונו של משה להקמת מכלול המשכן שאותה ניסה להקים באופן אישי ואמר לו הקב"ה: "עסוק אתה בידך, נראה כמקימו והוא נזקף וקם מאליו" (רש"י לשמות ל"ט, ל"ג). לכן לגבי משה נאמר ועשית כ"תבניתו", כ"משפטו", "כאשר אתה מראה", "ככל אשר אני מראה אותך". בפרשת ויקהל פקודי – פרשיות הביצוע ,לא נזכרו כלל מילים אלו ולא נזכר כלל המשפט "כאשר ציווה ה' את משה" ! הכפילות והאריכות בנושא המשכן בתורה מתבררת כאן כרקע לחילוקי ההשקפות בין משה לבצלאל והבנת תהליכי הביניים של כל תהליך הקמת המשכן המתגלים דווקא מתוך הכפילות והאריכות. ג. לארעיות של המשכן לעומת אזכור היתר שלו מבנה המשכן שימש במדבר 38 שנה ואחר כך עמד מספר שנים בארץ ישראל עד להקמת המשכן בשילה, שם נבנו קירות אבן, מעליהם נפרסו היריעות והוצבו בו כלי השרת הישנים. אם כן לא ברור האזכור החוזר ונשנה של המשכן הזמני בתורה, ומדוע מסירותו של משה רבנו בעצמו להקמתו? אלא שגם מן הזמניות ומסירות נפש על הפתרון הזמני אפשר להקיש וללמוד כמה עניינים חשובים כלפי בנין המקדש הקבוע: (1) קדושת המקום, הנאצלת משיתוף מעשי שמים וארץ בדומה להשראת השכינה בחומר ויצירת שכנות השכינה בעם ישראל, היא מציאותית ואפשרית כאן ועכשיו (למרות המצב הרוחני והזמני ...) ! במדבר , הרחק הרחק ממרכז הציוויליזציה ,רחוק מרציונאליות כלכלית , לאומית ורוחנית . (2) קדושת השבת מתגלית דווקא מהימנעות מהמלאכות הקמת המשכן ועל ידי ערוב הפרשיות של השבת והמשכן דווקא על ידי המשכן; נוצרת כאן יצירת "השמור" של השבת לעומת ה"זכור" הקודם.כאשר בהתגלות הר סיני –טרם נודע המשכן ומלאכות המשכן . (3) יש לשתף אמנים ואדריכלים בעלי רוחניות מיוחדת ואפשרות לתקשר עם השכינה , אמנים עם אישיות מיוחדת בתהליך היצירה, התכנון והביצוע של המשכן ולאו דווקא על ידי רבנים ותופסי התורה. (4) מסירות הנפש על איסוף החומרים היא חלק מהותי מהקמת המשכן. (5) הקמת המשכן הסופית נעשית על ידי משה רבנו דווקא; המנהיג שהוא גם הנביא. (6) מעטפת המקדש החיצוני ומבנה המקדש קדושים כמו הכלים הפנימיים. (7) יש לשתף את הנשיאים והמנהיגים, ו"השלטון", בהקמת המשכן, אולם ללא מתן אחריות כוללת להם ולמלכות בהקמת המשכן. האחריות על התכנון והביצוע תמשיך להיות בידי חכמי הלב הישראלים בלבד !!! "אסדר לדרומא מנרתא דסתימא" (זמירות האר"י לשבת) ד. הויכוח בין משה רבנו לבצלאל על הקמת המשכן – על פי ר' צדוק הכהן. דווקא בפרשת בהעלותך, הרחק הרחק מהציווי העיקרי על הקמת המשכן בוחר הפרי צדיק להעלות את משנתו הסדורה בדבר סדרי הקדימויות בהקמת המשכן. הפרי צדיק (פרשת בהעלותך ט') מציין כי אף שהיה המשכן מפורק לחלקיו "כיון שנגמר מלאכת הבאת המשכן כבר היה השראת השכינה על ידי נדבת חכם לב בפעולת מלאכת המשכן בטרם הקמתו" ! על פי דברי הפרי צדיק הכלים העיקריים השולחן, המנורה והארון נעשו על ידי בצלאל בלבד. הייתה סברה מוקדמת שהכול יבוצע על ידי משה כולל מבנה המשכן אולם לאחר קלקול העגל נבחר אהרן, הוסף מזבח הקטורת (שלא הוזכר בתרומה) וישנו צורך עכשיו לבנות את מעטפת הבניין החומרי לפני עשית הכלים. משה רבנו המשיך לסבור, שלמרות הכול, בצלאל יכול לעשות קודם את הכלים בניגוד לסדר שצווה משה על ידי הקב"ה, אולם בצלאל חוזר לסדר המקורי כמו שצווה משה מלכתחילה על ידי הקב"ה. ואז אומר משה: "שמא בצל אל (של אור השכינה ! ) היית" – בצל המקור – בצל התורה שבכתב, עונה לו בצלאל: שמקור כוחו הוא תורה שבעל פה, הוא משורש תורה שבעל פה של "החכמים שסבורים שמחדשים מדעתם ובאמת אינם צריכים להסתמך על תורה שבכתב ולכן יש קודם לבצע את המשכן ! ובאמת הם דברי אלקים חיים מה שהשם יתברך משפיע בלב החכמים רק על הגוון והוא כסומא המדליק נר לפיקח". משה רבנו, אף על פי שצווה לעשות קודם משכן, הודיע לבצלאל לעשות קודם כלים; "משה רבנו לא הבין שיהיה נצרך מקודם משכן להכניס בו ארון וכלים, לא הבין את עניין המנורה, את אור התורה שבעל פה שהוא בשורש עשיית המנורה ותיפעולה כמו שלא הבין את התורה שבעל פה של ר' עקיבא. אולם בצלאל עשה את המנורה מדעתו מיד שהרי הוא משורש תורה שבעל פה (שם). הוא היה בצל, בהסתר האור והוא מידת לילה הרומז לתורה שבעל פה. לכן גם אומר משה" ויהי בנסוע הארון – קומה ה' " – ולא אומר ויהי בנסוע המשכן שהרי משה הוא מכוח התורה שבכתב.שוב מדגיש משה את הכלי העיקרי - ולא את המבנה . עוד יש להוסיף על פי דבריו כי בצלאל היה בנה של מרים וחור. בזכות מרים הייתה באר המים שליוותה את בני ישראל; ואין מים אלא תורה שבעל פה. כמו כן היה בצלאל בנו של חור משבט יהודה – מידת המלכות. לכן בצלאל בן מרים וחור מתמצת בתוכו את מידות המלכות הכוללת ותורה שבעל פה לעומת משה רבנו שהוא ממידת הכהונה והתורה שבכתב. כאן מתבטאים ההבדלים בין האישים על פי הגנטיקה הפנימית הרוחנית של עם ישראל לשבטיו. ה. על הבדלי התפיסה בין משה רבינו לאדריכל בצלאל בן אורי על פי הנצי"ב הנצי"ב, בפירושו העמק דבר לספר שמות, מפתח גישה דומה לגישת הפרי צדיק על הבדלי התפיסה וההשקפה בין בצלאל למשה. הנצי"ב מבאר את שיטתו על פי המדרש: "יודע היה בצלאל לצרף את האותיות שבהם נבראו שמים וארץ בחכמה ובתבונה ודעת". הנצי"ב מקשה בפרושו מספר שאלות עקרוניות: 1. מדוע התקשה משה במעשה המנורה והמזבח שהרי הקב"ה מראה לו את תבנית המשכן והכלים "ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו ... ?! 2. איך בנו כלים בבית שני הרי לא היה שם בצלאל שעמד בסוד ה' ? בעקבות כל הקושיות האלה מסביר הנצי"ב כי משה לא ראה את פרטי העשייה וראה רק את התבנית הכללית של המשכן וכליו, סוג של השתקפות בלבד, למעט מנורה ומזבח שאותם ראה משה לפרטיהם. ובמקדש ראשון היה חירם האדריכל כעין בצלאל המשכן גם הוא "היה מלא בחכמה ובתבונה ודעת". גם כאן למרות חוכמת שלמה המלך בכל ענפי המדע נצרכו כאן לאמן אדריכל מן המעלה הראשונה, מלא בחכמה ובדעת כמו אדריכל בצלאל בן אורי בהקמת המשכן. הנצי"ב גם מדגיש את ההבדלים בין אורך אמת הכלים ושהיה אמה קטנה לבין אמת המבנה והיריעות שנמדדו באמה גדולה. מדוע השתנתה אורך האמה מאמה קטנה לגדולה?. "אמת" המידה היא לכאורה מדד מדעי אוביקטיבי של הבנין, גם גודל האמה שונה מאמת בנין לאמת כלים, מדוע עלינו לקרוא למידת הכלים ולמידת הבנין במילה אחת "אמה"? אולי יש לומר, שלמרות שגם המבנה וגם הכלים יוצרים את קדושת המשכן, עלינו להמשיך באנליזה הרוחנית ולמדוד אותם פיסית באמות שונות, באורך ושונות בהתיחסות התורנית. בכל אופן, נשמט מדעת הנצי"ב דעת הרמב"ם שפסק בניגוד לדעת ר' יהודה בגמרא כי אמת המקדש ואמת הכלים הינה אמה זהה בת שישה טפחים, דהיינו, הכלים והמבנה נמדדים באותה אמת יחס. בהמשך מפרט הנצי"ב את תכונותיהם של בצלאל ואהליאב: "וכל חכם לב בכם – אפילו מי שאינו לומד תורה אלא שהוא חכם לב הינו חכמת יראת ה' ... ומי שנגע יראת ה' בליבו יבוא ויעשה ויהי ה' אלהיו עימו בסייעתא דשמיא אף על גב שלא למד אמנות זו במצרים" ! (העמק דבר, שמות ל"ה, י'). הינה שוב מצאנו כי אין לחפש כלל אצל תופסי התורה את העניין והיכולות להקמת המשכן ו/או המקדש. על פי הסבר הנצי"ב, בצלאל גם "חיבר את היריעות" (ויקהל, ל"ו) דהיינו, העמיד באופן זמני את המשכן על מנת להסתיר את (אור) הכלים טרם העמדתו והרכבתו הסופית של המשכן על ידי משה. וכי הכלים לא היו משמשים למצווה טרם הכשר מחיצות משכן (הרחב דבר שם), דהיינו, הוא בנה מדעתו !!!מן מודל של משכן זמני לאחסנת להגנת ו/או הסתרת הכלים בלבד, איפה היה משה אז ? רק לאחר מכן פורק המשכן והורכב על ידי משה רבינו, גדול הנביאים והרואה באספקלריא המאירה. ו. מתיבתא דבצלאל את יכולת הגישה של בצלאל אל השכינה מצאנו בזוהר הקדוש ( בשלח קסב, קפג ): "בצלאל רביעאה איהו לנהורין עילאין : יוסף רביעא איהו גו נהורין באדם קדמאה .... מאן דעאל תרין כרובין לגו - רעותא איתעבד". ובזוהר שם מסופר על ר' אילאי מנציבין ובנו, שהיו בגן העדן העליון והממונה מן השמים העירם והעבירם למערה בעולם הזה ולמדו לפני בצלאל כל יום כאשר ירד "ממתיבתא עילאה" עד שבצלאל גילה להם סודות סתומים. מצאנו אף שם בזוהר "במתניתא דבצלאל כתיב"... וזהו מה שהקב"ה מילא את בצלאל ברוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת.בצלאל מצוי עד היום בגן העדן העליון. מי שיצר את הכרובים והכניס אותם לפני ולפנים-הוא משתייך לשלשלת "נהורין עילאין ", כאשר הוא יורד מידי פעם למערה עלי אדמות לגלות את סודות האלוקות – היא מתניתא = משנת בצלאל !! תורה שבעל פה סתומה , הנועדה להתגלות ולהילמד , אמנם במערה , מתחת לפני האדמה , אולם דווקא בעולם זה התחתון . "ולהורות נתן בליבו "- מחוץ לכשרונותיו היחודיים , אלפיים שנה לאחר בניית המשכן על ידו באים אמוראים מנציבין ללמוד אצל בצלאל ! .