יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
אחד הפלאים הוא מציאת זירת הפעולה של נביאנו חבקוק , משדה חבקוק מול כנסיית מר אליאס בדרך חברון בירושלים , דרך גבעות שפלת יהודה ועד לעיראק ופרס. האם היה גם נביא בינלאומי ? מה משמעות האימוץ הנוצרי של הנביא חבקוק בדווקא ? מה הדמיון בין חבקוק ולאותו האיש - "בא חבקוק והעמידן ( את המצוות ) על אחת ("איש באמונתו יחיה" )!
09:46 (13/03/17) גדעון חרלפ
תגיות: פשר חבקוק, מר אליאס, תמר גינדין עילם, שדה חבקוק, חירבת חבק, גבעת חפורית, בועז זיסו, סקר יהודה

כ"ח תשרי התשע"ו עודכן:א' מרחשוון התשע"ו ליום זמן השנה של מו"ר אבי דוד טוביה יהושע(עקיבא )ע"ה עודכן: ל' שבט התשע"ו פשר חבקוק שדה חבקוק בירושלים לתעלומת מקום קברו של חבקוק הנביא- האם גבעת חפורית ? על הנביא חבקוק אנו יודעים מעט מאוד פרטים ביוגראפיים[1]. על פי הזוהר[2] הקדוש , חבקוק הנביא היה בנה של האישה השונמית[3] שהחיה אלישע הנביא .על פי הזוהר , שמו 'חבקוק ' נגזר מהשורש 'חבק'. שמו נגזר איפה מחיבוק כפול[4],של אימו ושל אלישע הנביא. על פי סדר עולם [5] , חבקוק הנביא ניבא בזמנו של המלך מנשה בן חזקיה שמלך בשנים 642-697 לפני הספירה. אולם אם נסכים כי הוא בנה של האישה הגדולה משונם, הוא היה כנראה בן שבט צפוני וזמן הולדתו הינו לאחר שנת 852 [6] לפני הספירה היא שנת מותו של אחאב מלך ישראל ולאחר שנת מותו של אליהו הנביא ותחילת זמן נבואתו של אלישע, תלמידו -ממשיכו של אליהו הנביא. אם כן זמנו של הנביא חבקוק הינו בזמנם של יהושפט מלך יהודה או מעט לאחריו בשנת ולא כדברי הסדר עולם. על פי מסורת יהודי אתיופיה [7],שם אביו של חבקוק היה דקר. על פי המסורת הנוצרית[8] ומדרש [9]חז"ל, חבקוק פעל והתייחס להיותם של חנניה מישאל ועזריה בשבי הבבלי ואם כן הוא חי בתקופה מאוחרת יותר ולאחר חורבן הבית [10]הראשון. על פי ספר 'בל והתנין ',ספר חיצוני לספר דניאל , לאחר שדניאל הצליח להוכיח שהאליל בל אינו בעל כוח, ביקש המלך מדניאל להשתחוות לתנין. דניאל מסרב, מצליח להרוג את התנין. הכוהנים מאלצים את המלך למסור לידם את דניאל, הם משליכים אותו לגוב אריות, שם הוא מקבל אוכל מהנביא חבקוק[11] שהגיע מארץ יהודה . לאחר שבעה ימים משוחרר דניאל, והכוהנים מושלכים לגוב האריות. ר' אליעזר מוורמייזא שחי במאה ה-13 מסביר [12]שחבקוק קשור לאגדה כי "חבקוק" בגימטרייה "גור אריה", והוא הלך בליל פסח לדניאל שהוא משבט יהודה המכונה "גור אריה", אמר עמו הגדה של פסח בליל שימורים, ולא יכלו האריות להזיקם. מכאן שמשרעת אי הודאות [13]לזמן נבואתו וחייו של חבקוק הינה למעלה מ-300 שנה. ויש[14] טוענים שהוא היה לוי,מסיבת היות פרק שלישי של ספרו כתוב במתכונת של ספר תהילים. רמז להיותו של חבקוק עם נשמה מעולם הניגון נכתב בזוהר הקדוש : ""על שגיונות" - מאי "על שגיונות"? על שגיאות מבעי ליה, כמה דאת אמר (תהלים יט יג) ( "שגיאות מי יבין" ?! , אלא שגיונות, כמה דאת אמר (שם ז א) "שגיון לדוד", זיני תושבחן הוו קמייהו דנביאי למישרי עלייהו רוח נבואה, כמה דאת אמר (ש"א י)" ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה, ולפניהם נבל ותוף וחליל וגו', וכתיב (מ"ב ג טו) ועתה קחו לי מנגן וגו', וכל שכן חבקוק דאצטריך ליה יתיר מכלהון לנייחא דרוחא, ולבסמא לההוא אתר, לאמשכא עליה רוח נבואה, וכן כלהו נביאי כהאי גוונא, בר ממשה דסליק על כל שאר נביאי דעלמא, זכאה חולקיה." מקום הולדתו של חבקוק בשונם מדרום לשכונת גבעת המורה בעפולה כאן הייתה מיטתו של הנביא הקדוש אלישע, שממנה נדף ריח גן עדן. על פי המסורת הנוצרית בספר בל דרקונים ,( Bel and the Dragon ) הוא היה משבט שמעון. בספר יוסיפון[15] נזכר כי הוא היה מיהודה וכאשר פעל להאכיל עובדים בשדה . הוא נלקח לפרס[16] להאכיל את דניאל בגוב האריות ולאחר מכן הוחזר לירושלים. שדה פעולתו זוהה במסורת הנוצרית בגבעה המערבית[17] למנזר מר-אלייאס ,היא גבעת המטוס בירושלים. והוא נקרא על כן ' שדה חבקוק'. אם כן המסורת הנוצרית [18]מקשרת את חבקוק לנביא אליהו ולא לנביא אלישע, אולם לא ברור על סמך מה. על פי הזוהר הקדוש הנביא חבקוק היה נביא מיוחד במינו. וכי יש בנביא חבקוק זכות ראשונים כמייסד עניין התפילה בישראל. על פי דברי הזוהר ,תפילתו של אלישע להולדת חבקוק הייתה בראש השנה. וכך נכתב בזוהר בראש פרשת בשלח : "רבי שמעון [19]פתח (חבקוק ג ב")"תפלה לחבקוק הנביא על שגיונות" -- האי קרא קשיא ואית לאסתכלא ביה, מאי שנא תפלה לחבקוק הנביא יתיר מכל שאר נביאי עלמא, דלא כתיב בהו תפלה לישעיה הנביא, או לירמיה, או ליחזקאל, או להושע, או לשאר נביאי עלמא אלא הכי תנינן, אלישע זכה בהאי עלמא מה דלא זכה נביאה אחרא בר ממשה, ועם כל דא לא בעא לאטרחא למריה". אם כן חבקוק היה מיוחד בחייו ועומד על סף המוות באופן מתמיד בהיותו מקושר ליסוד הנוקבא: " "ויאמר למועד הזה כעת חיה את חובקת בן...ותהר האשה ותלד בן למועד הזה כעת חיה אשר דבר אליה אלישע"-- למועד ודאי. לבתר מית, מאי טעמא מית? אלא בגין דאתייהיב לה ולא לבעלה, ומאתר דנוקבא אתקשר, ומאן דאתקשר בנוקבא מיתה אזדמנת קמיה. מנא לן דלה אתיהיב? דכתיב "את חובקת בן". תא חזי, באברהם כתיב (בראשית יח י" (שוב אשוב אליך"-- ולא אליה, אליך ודאי, בך אתקשר ולא בנוקבא. מאן דאתי מסטרא דנוקבא מותא אקדים לרגלוי."(זוהר שם ) ובהמשך : "ודא הוא חבקוק נביאה !"(שם) בדומה כתב גם האר"י הקדוש על פרשת וירא על ההבדל בן יצחק אבינו לחבקוק , ששניהם נולדו לנשים עקרות , ולידת שניהם הייתה בנס "וכל מי שהוא מסיטרא דנוקבא,מותא איתקשרית ביה", אולם על יצחק נאמר "ויקרא אברהם לבנו הנולד לו", בעוד שעל חבקוק נאמר "שאי בנך ". שלוש פעמים נזכרת המילה 'סלה'[20] אצל חבקוק.לא ברור מה משמעותה ואם היא קשורה לפשר נבואתו של נביא זה והאם היא מאפשרת לנו לדעת על פרטים ביוגראפיים נוספים עליו כמו התייחסותו לשבט מאחד שבטי ישראל,או לחידת המסורת על מקום קבורתו הידועה בחמישה מקומות שונים. האם המילה 'סלה' היא מעין צופן תנכ"י לא מפוענח או רק סימן מוזיקלי? האם יש קשר לא ידוע בין דוד המלך, מחבר ועורך ספר תהילים, כאשר רק שם מוזכרת המילה 'סלה' עשרות פעמים ,לנביא חבקוק ? למרות היותו של חבקוק הנביא נביא ארץ ישראלי מתוך תרי עשר נביאים אחרונים,מצאנו שתי מסורות נפרדות על קברו מחוץ לארץ ישראל ,במצרים - בעיר חורטסו , ובאיראן של היום בעיר טיוסראן מדרום מזרח לחמאדאן בצפון איראן. האם הנביא חבקוק היה נביא יהודי ? האם בכוונת מכוון לא נודעו פרטיו הביוגרפיים ? האם נולד לאישה משונם מרוח הקודש[21] שהרי בעלה היה זקן, כדבריו של גיחזי משרת אלישע הנביא ? מה פשר נבואתו לכשדים, לכאורה יש רק פסוק אחד בלבד בנבואתו המשייך אותו לעם ישראל "יָצָאתָ לְיֵשַׁע עַמֶּךָ, לְיֵשַׁע אֶת-מְשִׁיחֶךָ; ? האם הפרובלמה ההיסטורית של ניצחון הרשע על הצדק כניצחון הכשדים,שאלה שהעלה חבקוק היא שאלה בינלאומית-הווית [22]ואיננה שאלה מוסרית ? כאשר קבע הנביא חבקוק " וְצַדִּיק, בֶּאֱמוּנָתוֹ יִחְיֶה,.התכוון באמת (על פי דעת חז"ל[23])כי יש לצמצם את מצוות ה' ולהעמידן על מצוות האמונה בלבד(כשיטה הנוצרית לביטול המצוות המעשיות ), אולי זאת המצווה הבלבדית הנדרשת לאמונה של אומות העולם בלבד ? מנין צמחו המסורות הנוצריות עליו ? מאין צמחה המסורת הפרסית על היותו 'אפוטרופוס של בית המקדש'? האם נבואת חבקוק עומדת בקריטריון שקבע רבי יהודה הלוי "נבואה בה (בארץ ישראל )או בעבורה "? אן " נבואה שנצרכה לדורות – נכתבה "? וכמו אי הודאות על זמנו ומקומו , קיימות בנוסף לשתי המסורות הבינלאומיות על קברו, שלוש מסורות על קברו בארץ ישראל: · סמוך לקדרים במפגש המוביל הארצי עם כביש 65,וממזרח לקיבוץ בחוקוק של היום · באיזור נחל בית גוברין -גבעות (גבעת חפורית =חרבת חביק ) .על כביש גוש עציון עמק האלה . · בחורבת קעילה ליד היישוב בית אוולא בשיפולי הרי יהודה במערב הר חברון. ספר חבקוק בספר חבקוק שלשה פרקים בלבד: · הַמַּשָּׂא אֲשֶׁר חָזָה, חֲבַקּוּק הַנָּבִיא..... כִּי-אַתָּה שַׁלּוֹתָ גּוֹיִם רַבִּים, יְשָׁלּוּךָ כָּל-יֶתֶר עַמִּים; מִדְּמֵי אָדָם וַחֲמַס-אֶרֶץ, קִרְיָה וְכָל-יֹשְׁבֵי בָהּ. · עַל-מִשְׁמַרְתִּי אֶעֱמֹדָה, וְאֶתְיַצְּבָה עַל-מָצוֹר; וַאֲצַפֶּה, לִרְאוֹת מַה-יְדַבֶּר-בִּי, וּמָה אָשִׁיב, עַל-תּוֹכַחְתִּי. ב וַיַּעֲנֵנִי יְהוָה, וַיֹּאמֶר, כְּתֹב חָזוֹן, וּבָאֵר עַל-הַלֻּחוֹת--לְמַעַן יָרוּץ, קוֹרֵא בוֹ. ג כִּי עוֹד חָזוֹן לַמּוֹעֵד, וְיָפֵחַ לַקֵּץ וְלֹא יְכַזֵּב; אִם-יִתְמַהְמָהּ, חַכֵּה-לוֹ--כִּי-בֹא יָבֹא, לֹא יְאַחֵר. ..... וַיהוָה, בְּהֵיכַל קָדְשׁוֹ: הַס מִפָּנָיו, כָּל-הָאָרֶץ. · א תְּפִלָּה, לַחֲבַקּוּק הַנָּבִיא--עַל, שִׁגְיֹנוֹת..... וַיָּשֶׂם רַגְלַי כָּאַיָּלוֹת, וְעַל בָּמוֹתַי יַדְרִכֵנִי; לַמְנַצֵּחַ, בִּנְגִינוֹתָי. הקבר באיראן המצבה על קברו של הנביא חבקוק בעיר טויסרקאן שבאיראן A mausoleum southeast of the city of Toyserkan in the west of Iran is also believed to be Habakkuk's burial place.[23] It is protected by Iran's Cultural Heritage Organization. The Organization's guide to the Hamedan Province states that Habakkuk was believed to be a guardian to the Temple of Solomon, and that he was captured by the Babylonians and remained in their prison for some years. After being freed by Cyrus the Great, he went toEcbatana and remained there until he died, and was buried somewhere nearby, in what is today Toyserkan. Habakkuk is called both Habaghugh and Hayaghugh by the locals. The surrounding shrine may date to the period of the Great Seljuq Empire (11–12th century); it consists of an octagonal wall and conical dome. Underneath the shrine is a hidden basement with three floors. In the center of the shrine's courtyard is the grave where Habakkuk is said to be buried. A stone upon the grave is inscribed in both Hebrew and Persian stating that the prophet's father was Shioua Lovit, and his mother was Lesho Namit.[24] חבקוק הנביא של הנביאים ישראל ועכשווי של הנביא דניאל '. על פי האתר בפרסית של העיר הוא חי לפני כ 2600 שנים והאפוטרופוס של בית המקדש היהודי בירושלים היה. סביב לפנה"ס השנה 590, נבוכדנצר, מלך השדים לירושלים ההתקפה ויהודים רבים נהרג וקרוב לעשרים אלף מהם וכבש את העיר בבל, בירת Kaldeh ליד בגדד הועברה נוכחית. חבקוק בין זה היה זמן רב באסירים בכלא. ב548 לפני הספירה, כורש הגדול, מלך פרס לחיילי שדי שדים פלש והובס במלחמה מתמשכת, שנתפס בבילון ושחרור כל האסירים והעצירים פקודת Sadrnmvd יהודית. לאחר שחרורו מהשבי בבלי, חבקוק עבר לאיראן בTuyserkan (Rud AVAR) חי ומת באותה העיר. הקבר של הנביא חבקוק במאות Tuyserkan נבנה מחדש מספר פעמים ובפעם האחרונה על ידי פרופ 'Mhmdlykhan Mirzaee מאוחר (המלך ג'משיד) שופץ בשינה 1340 מוסלמי. הקבר הוא אחד המונומנטים העתיקים ביותר של איראן.עכשיו את קברו של תושבי העיר. Tuyserkan נביא הקדוש ומיעוטים דתיים אחרים באיראן. [13] [14] איך התגלגלה מסורת על קברו לאיראן והאם יהודי פרס אימצו מסורת זו? מה נמצא בשלושת המרתפים מתחת למצבת קברו ?לשאול את תמר גינדין עילם פסל הנביא חבקוקDonatello, in the Museo dell'Opera del Duomo ofFlorence לא בגלריה אופיצי וכנראה במגדל הפעמונים שם האם במקרה פיסל דונטלו את פסל דוד וגם את פסל חבקוק ? פסלים נוספים נמצאיםMuseo dell'Opera del Duomo. The church of Santa Maria del Popolo in Rome contains a Baroque sculpture of Habakkuk by the 17th-century artist Bernini.[31] Between 1800 and 1805, the Brazilian sculptor Aleijadinho completed a soapstone sculpture of Habakkuk as part of his Twelve Prophets.[32] The figures are arranged around the forecourt and monumental stairway in front of the Santuário do Bom Jesus do Matosinhos at Congonhas.[3 הקבר בישראל בין חוקוק לקדרים על פי המסורת של הולדתו של חבקוק מהאישה השונמית הינו בשונם שליד גבעת המורה, לכן אפשר לשער גם על היות קברו בשטחו של אחד משבטי ישראל הצפוניים וכנראה בחוקוק-קדרים. חוקוק הייתה עיר משמרות כהנים בימי בית שני(קינות לתשעה באב ).והיא בנחלת נפתלי. הכפר יאקוק לא מופיע במפת pef ולכן הוא כפר חדש של מהגרי עבודה שהתפתח סביב הקבר.(לחפש במפת הגוש בממי) הנוסע[24] בכביש 65, מצומת גולני צפונה לכיוון צומת נחל עמוד, (הידועה יותר בשמה הבלתי רשמי צומת קדרים) עובר על גשר מעל תעלת המוביל הארצי, ומיד לאחריו רואה שלט המכוון אותו שמאלה לשני קברים: קבר חבקוק וקבר רבי בחיי. על קבר חבקוק ידון פוסט זה. ספר חבקוק הוא הספר השמיני בסדרת ספרי תרי עשר. שני פרקיו הראשונים של הספר מוקדשים לנבואותיו של חבקוק, והפרק השלישי לתפילתו. אין בספר דבר וחצי דבר על חייו של הנביא. אפילו זמן פעילותו של חבקוק לא מסופר לנו, אך אנו יכולים להסיק על זמנו של חבקוק מתוכן נבואותיו. מצד אחד אין שום התייחסות לגלות בבל, אך מצד שני הוא תמה על כך שהכשדים (שם נוסף לבבלים) מצליחים להתפשט ו"לרשת משכנות לא לו". מכאן ניתן להסיק שהוא התנבא לאחר ירידת האשורים מגדולתם, אך לפני כיבוש ממלכת יהודה על ידי הבבלים, ככל הנראה בתחילת המאה השביעית לפני הספירה. מיותר לציין שגם מקום קבורתו של חבקוק אינו מסופר בתנ"ך. המסתורין שאופף את חייו של חבקוק אופף גם את מקום קברו. המסורת הנוצרית ממקמת את קברו דוקא ביהודה, או ליתר דיוק בג'בעה, כפר ערבי קטן בספר מדבר יהודה. מסורות אחרות טוענות שהוא קבור בהר הזיתים, או סמוך לבית ג'וברין, ובקרב יהודי פרס אף רווחת מסורת הממקמת את קברו ליד העיר האמדן שבאירן. אין להתפלא על רבוי המסורות. כל המסורות הללו הינן מסורות שבעל פה, וכדרכן של מסורות בעל פה הן משתנות ולעיתים אף מתפתחות מספר מסורות בו זמנית. למרות רבוי המסורות המסורת הדומיננטית יותר, והמקובלת על מרבית המאמינים ממקמת את קברו של חבקוק במקום בו אנו מבקרים כעת, בסמוך לכביש 65. עד שנת 1948 עמד בקרבת מקום כפר ערבי בשם יאקוק. יש הרואים בשם זה שיבוש של השם חבקוק. העדות הראשונה המתארת את מקום קברו של חבקוק בקרבת הכפר יאקוק מקורה בראשית המאה ה- 13 לספירה, בתקופת הממלכה הצלבנית השניה. בשנת 1210 ערך יהודי בשם ר' שמואל בר שמשון מסע צליינות בארץ הקודש. בין היתר, ביקר ר' שמואל גם בקבר חבקוק. מעניין שכמאה שנים לאחר מכן, ביקר בארץ אשתור הפרחי, אך למרות שהוא ביקר ביאקוק, הוא כמעט והתעלם מקבר חבקוק. הוא ציין את הקבר כמסורת מקומית בלבד, ונמנע מלבקר בו. במקום זאת הוא התרכז בנסיון לאתר את שרידי העיר חוקוק המקראית. למרות התעלמותו של אשתור הפרחי מקבר חבקוק, קיימות עדויות נוספות מאז עדותו של ר' שמואל בר שמשון ועד לימיינו את יחוס הקבר לחבקוק והשתטחות עליו. בשנות השלושים של המאה הקודמת, עם התגברות העוינות בין היהודים לערבים בארץ ישראל, נחלש זרם העולים לרגל אל הקבר. בשנת 1945 עם הקמת קבוץ חוקוק גברה העוינות באזור, הקבר ננטש והעליה אליו פסקה לחלוטין. לאחר הקמת המוביל הארצי, נכלל הקבר בתחום הרצועה המגודרת העוטפת את תעלת בית נטופה (תעלה פתוחה המהווה חלק מפרוייקט המוביל הארצי, והמובילה את המים ממאגר צלמון אל מאגר אשכול). בשלב זה החלה הסתננות אל הקבר מצד מאמינים. לאחר סלילת כביש 65 בין צומת גולני לבין צומת נחל עמוד, בשנות השמונים הוזזו גדרות התעלה, כך שהתאפשרה הגישה לקבר חבקוק. מאז נבנו מעל הקבר מבנה חדש, עזרת נשים, שרותים והוצבו במקום שולחנות עץ מחוץ למבנה. מיותר לציין שהעליה אל הקבר צברה תאוצה מחדש. בסמוך לקבר חבקוק נמצא קבר נוסף – קבר רבנו בחיי. מיהו אותו קבר רבנו בחיי? התשובה אינה ברורה. במקורות היהודים מוזכרים שני רבנים בשם רבי בחיי, שניהם חיו ופעלו בספרד. הראשון רבינו בחיי בן אשר, אשר חי ופעל במאות ה- 14 וה- 15 בסארגוסה, ורבי בחיי אבן פקודה אשר פעל גם הוא בסרגוסה, אך במאות ה- 11 וה- 12. יתכן שבשלב זה חלק מהקוראים יגרד את מצחו ויחשוב לעצמו שאני בודאי מתבלבל. כן, יש בגליל קבר ר' בחיי אבל הוא כלל לא נמצא במקום בו תיארתי אותו. הקבר נמצא בכלל ליד צפת. כן, גם ליד צפת יש קבר המיוחס לר' בחיי, וגם בקבר זה לא ברור לאיזה מהרבנים הללו הוא מתייחס. יתרה מזאת, סביר להניח ששני הרבנים הללו, שחיו ופעלו בספרד נקברו לאחר מותם בספרד, ולאחר גירוש ספרד "העתיקו" גולי ספרד שהגיעו לצפת את קברי שני הרבנים לגליל, אך עם השנים נשתכחה המסורת המדוייקת, וכיום לא ברור לאיזה ר' בחיי מתייחס כל קבר וקבר. בהקשר זה ראוי לציין שהעדויות הראשונות על הקברים הללו הן מהמאה ה- 17, מאות שנים לאחר גרוש ספרד. מערת הקבר המיוחסת לר' בחיי הינה מערת כוכים מהתקופה הרומית. מכיון שברור שלכבוד הרב מספיק כוך אחד, ואם אישתו נקברה עימו הרי שמספיק להם שני כוכים בלבד, פתרה המסורת את הבעיה בכך שהכריזה על המקום לא רק כמקום קברו של ר' בחיי, אלא גם מקום קברם של תלמידיו. מעל מערת הקבורה עצמה נבנה ציון עגול בעל כיפה, ובכניסה אליה נבנה חדר מבוא. ראוי לציין ששמותיהם הערבים של הקברים, ומן הסתם גם יחוסם של הקבורים בהם שונים בתכלית. קבר חבקוק נקרא קבר שייח' מוחמד וקבר בחיי נקרא קבר שייח חסן. לצערי, מעבר לשמות הערבים לא הצלחתי למצוא שום נתון על הקברים הללו או על האישים להם הם מיוחסים. אם למישהו מקוראי הבלוג יש מידע בנושא, אודה לו אם ירחיב בנושא זה. לבדוק התייחסות ופירוש של רבינו בחיי לחבקוק ההר ליד הקבר נקרא הר חבקוק,כבר מהתקופה הערבית בתמונה הראשונה ניתן לראות את מבנה קבר חבקוק. לצד הקבר יש מספר עצי אלון גדולים ומרשימים, המאפיינים מקומות קדושים, ואחד מהם נראה בבירור לצד המבנה המחפה על הקבר. בתמונה השניה ניתן לראות את המצבה עצמה בתוך מבנה הקבר. עזרת הנשים לא נראת בתמונה, והיא צופה אל החדר והקבר. בתמונה השלישית ניתן לראות את שני המבנים המציינים את קבר ר' בחיי ותלמידיו. המבנה העגול הוקם מעל המערה עצמה, והוא מחפה על פתח הנמצא מעל גג המערה. זהו איננו פתח הכניסה של המערה. המבנה השני הוא מבנה הכניסה למערה. חדי העין יכולים להבחין גם בגדר התוחמת את האזור האסור לכניסה הסמוך לתעלת בית נטופה. בתמונה הרביעית ניתן לראות את מערת הכוכים. הפתח בתקרה בצד שמאל בתמונה הוא הפתח שעליו מחפה המבנה העגול שניתן לראות בתמונה השלישית איור 1-0 קבר הנביא חבקוק בגליל זיהוי קבר חבקוק במערב הרי גוש עציון –בגבעת חפורית= חרבת חביק ובאיזור בית גוברין על פי המסורות הנוצריות ראויה לבדיקה מעמיקה היא התייחסות המסורת הנוצרית לנביא חבקוק. לא מצאתי מקורות , אולם לכאורה לידת חבקוק בברכת הנביא אלישע דומה למשיחם שנולד מרוח הקודש.גם קביעת חבקוק "וצדיק באמונתו יחיה ",של העמדת האמונה וצימצומה לאמונה בלבד ללוא מצוות מעשיות ,מתאימה היטב לדוגמה הנוצרית. An 18th-century Russian icon of the prophet Habakkuk (Iconostasis of TransfigurationChurch, Kizhi monastery, Karelia, Russia על פי אווסביוס [25] חבקוק נקבר בסליה, מזוהה [26]עם חרבת קעילה במערב הר חברון. אחריו ,בשנת על פי זבניוס[27],הארכיבישוף של בית גוברין (eleutheropolis) בחלומו,נקבר חבקוק במרחק 10 סטדיות (190 מטר x 1,900= 10 מטר )מהנביא מיכה , במקום שנקרא berathsatia. . על פי עולה הרגל הנוצרי פטרוס דיאקונוס[28] קברו של חבקוק נמצא במקום בשם ביקוקה Bicoyca)) , בסביבות בית גוברין. יש [29]שמזהים את קברו של מיכה המורשתי במרשה ליד בית גוברין ולא בכאבול בגליל. בגבעת חפורית, המורכבת משני אתרי משנה ,חרבת חמם וחרבת חביק,על כביש גוש עציון- עמק האלה ,זוהה[30] מקום עם צליל דומה לשם חבקוק,אולי לזיהוי זה התכוון הבישוף מבית גוברין. מצורפת מפת הסקר בסופרפוזיציה עם מפה פיסקאלית – מנדטורית. בסקר הארכיאולוגי של המקום,שנעשה על ידי דני וייס, גדעון סולימני ופרופ' בועז זיסו בגבעת חפורית ובסביבתה הקרובה נמצאו שרידים של שלשה מבנים, מהם שנבנו מאבני גזית או מאבני גויל . נמצאה גם חצר מלבנית גדולה , הכול בתוך מקבץ גדול של כחמישה עשר דונם הכולל מקבץ מערות קבורה ,שרידי שברי שיש ואבני פסיפס לבנות ,גתות ושומרות .(אתרים 232-237).(להלן מפה ). משלחת הסקר ובועז זיסו לא תיארכו את המבנה שמצא. כמו כן נמצאו על ידי משלחת הסקר חרסים מתקופת הברזל ג' ( המאה השביעית והמאה השישית לפני הספירה ) המתאימים לזמן פעולתו של הנביא חבקוק . האם מערות קבורה אלו מתאימות למערות קבורה מתקופת הברזל ג'[31]- שלהי הבית הראשון ? דרושה חפירת בדיקה מקומית בחורבות חביק וחמאם,שתי פסגות גבעת חפורית שכביש גוש עציון- עמק האלה עובר ביניהן.( לא ידוע על חפירת הצלה בעת סלילת הכביש –( לבדוק בגנזך המדינה תכניות הכביש ) גודל החורבה והשרידים שם יכול שמהווים אתר משמעותי. יש לציין שבמפת הp.e.f – מסומנת קטע דרך רומית (?) באורך של כ-800 מטר ממזרח לחרבת חביק, אולם היא לא נדגמה במפת הסקר. יש שכתבו באנציקלופדיה הקתולית, כי הקבר הוא בחירבת זכריה[32]. אולי על סמך דמיון עם 'בקריה'= ביקוקה . מפת סקר ארכיאולוגי של רשות העתיקות-אתרים 232-237 – תקופה ביזנטית קבר הנביא מיכה בכאבול שבגליל.מה המרחק מכבול לחוקוק? הקבר במצרים בעיר חורטסו פסיפס בן כ-1500 שנה, המציג מפה ובה רחובות ומבנים, נחשף לפני כשנתיים בחפירות ארכיאולוגיות שניהלה רשות העתיקות יחד עם תלמידי בית ספר ועובדים מפארק התעשיות קרית גת. הפסיפס הנדיר, שימש כרצפה של כנסייה מהתקופה הביזנטית והוא הוצא מהאתר לצורך שימור. לאחרונה , הוחזר הפסיפס הנדיר למשכן הקבע שלו.. לדברי הארכיאולוגים סער גנור וד"ר רינה אבנר מרשות העתיקות, "הופעה של מבנים על גבי רצפות פסיפס היא תופעה נדירה בארץ ישראל". בפסיפס נראים מבנים המסודרים לאורך רחוב ראשי של עיר ומייצרים מעין מפה קדומה. לצד אחד המבנים בפסיפס שנחשף, השתמרה כתובת ביוונית, המעידה על כך שהמקום המתואר הינו היישוב חורטסו שבמצרים שם על פי המסורת הנוצרית, נקבר הנביא חבקוק.. מה פשר מציאת תרשים העיר חורטסו בדלתת הנילוס ,בכנסיה בקריית גת ליד בית גוברין, האם כאן בסמוך נמצא גם קברו של חבקוק נביאנו ? העיר חורטסו בדלתת הנילוס במפת מידבא- שם אותר שדה חבקוק http://198.62.75.1/www1/ofm/mad/resources/10gray.gif ביבליוגרפיה כללית · יחזקאל קויפמן , תולדות האמונה הישראלית ג (368- · וילנאי זאב ,מצבות קודש בארץ ישראל. · וילנאי זאב ,אריאל,ערך חבקוק מה פשר המסורות השונות של מקומות של קבר חבקוק ושדה חבקוק ומה הזיקה בין המקומות השונים לזיהוי קברו ? [1] כך כתב ראב"ע: 'הנביא הזה לא ידענו דורו ולא משפחתו'! [2] "למה נקרא חבקוק ? מפני שכתוב "למועד הזה כעת חיה את חובקת בן,והוא בנה של שונמית היה,ושני חיבוקין היו ,אחד של אימו ואחד של אלישע דכתיב "וישם פיו על פיו".(זוהר חלק א דף ז ). אולם על פי ילקוט שמעוני, מלכים ב, רכח, עדו הנביא היה בנה של האישה השונמית: "אלישע בן שפט...הלך לשונם וקבלתו שם אשה גדולה בכבוד גדול אחותה של אבישג השונמית, אמו של עדו הנביא".. אולם בפרקי דרבי אליעזר (ל"ג ) נכתב כי האשה משונם הייתה אחותה של אבישג השונמית אשתו של עידו הנביא . [3]2. אם כן חבקוק נולד בשונם,הוא כפר סולם של היום נ.צ. 723579 / 231688 בכפר סולם (שונם המקראית) מאחורי המסגד המרכזי נמצאת מונומנט אבן שלאחרונה התפרסם כמקום סגולה לתפילה על פקידת עקרות. האגדה מקשרת בין מקום זה (פעם הייתה זו מערה, היא נחסמה ובמקומה נבנה קיר אבן שראשו עגול) לבין ביתה של האשה השונמית שעל פי המסופר בספר מלכים ב פרק ד, החייה אלישע הנביא את בנה. ההגעה למקום: נכנסים לכפר' בכיכר פונים ימינה, וממשיכים בכיון ישר ימינה, עוברים שני מינימרקט, וכאשר רואים משמאל 'קונדטורית סולם', פונים שמאלה ומסובבים את הבנין עד שרואים מצד שמאל קיר מעוגל מאבן בתוך רחבה קטנה מוקפת גדר. . [4] זוהר הקדוש חלק א דף ז [5] "יואל נחום וחבקוק נתנבאו בימי מנשה, ומפני שלא היה מנשה כשר לא נקראו על שמו ".סדר עולם רבה פרק כ'. [6] [7]" יונה בן אמיתי צווה לקרוא קריאה על אנשי נינוה זכריה בן ברכיה הכהן יחזקאל בן בוזי צופה נקרא לבית ישראל בארץ בבל על נהר כבר חבקוק בן דקר[5] השתאה ואמר ה' שמעתי שמעך יראתי." מתפילות יהודי אתיופיה, כפי שפורסמה בעברית בשנת ה'תרל"ו על ידי יוסף הלוי. [8] [9] כשראה חנניה מישאל ועזריה מושלכים לכבשן האש ונמלטים ..."(שוחר טוב צ,ז,). ואולי היה זה במראה הנבואה כמו בהמשך .."... וראה את חנניה בן תרדיון וחבריו נשרפים... [10] למרות שבסבירות גבוהה חבקוק ניבא בזמן הבית שהרי כתב:" וַיהוָה, בְּהֵיכַל קָדְשׁוֹ:" [11] וזהו התרגום מיוונית של המפגש בין דניאל וחבקוק. (טז) ובימים ההם היה נביא בארץ יהודה ושמו חבקוק: (יז) ויהי היום ויזד חבקוק נזיד ויתן לחם בכלי להביא לקוצרים בשדה: (יח) ויבא אליו מלאך ה' ויאמר: (יט) הבא נא את המאכל אשר בידך אל דניאל הנה הוא בבור האריות אשר בבבל: (כ) ויען חבקוק ויאמר לא ראיתי בבל מימי וגם את בור האריות לא ידעתי: (כא) ויאחזהו המלאך בציצית ראשו וישאהו ברוח סערה בבלה ויעמידהו אצל בור האריות: (כב) ויקרא חבקוק ויאמר דניאל דניאל קח נא את המאכל אשר ה' אלוהים שולח לך: (כג) ויען דניאל ויאמר ה' אלוהים אתה זכרתני וחסדך לא יעזוב את מאהביך: (כד) ויקם דניאל ויאכל והמלאך השיב את חבקוק למקומו: וכן מסופר באופן זהה בספר יוסיפון. [12] דרוש מקור [13] ולפלא הוא כי גם בפרשנות המודרנית כמו ב'דעת מקרא' התעלמו מבעייתיות זו. [14]) Lehrman (1948), p. 21 [15] "ויהי ביום ההוא, עת הורד דניאל אל בור האריות ,והנה חבקוק הנביא בארץ יהודה,בא מקצירו...."( יוסיפון פרק ג'). [16] על פי מדרש שוחר טוב (צ,ז, )הנביא חבקוק ראה את חנניה מישאל ועזריה מושלכים לאש ונמלטים. אולי זהו המקור למסורת הנוצרית על שהגיע לבבל. [17] תכנית בניין עיר5834/ד ,בבעלות הכנסיה היוונית אורתודוקסית ? מיעדת את האתר למלונאות באופן חלקי.גוש לא מוסדר בתחום מפה פיסקאלית של בית ג'לה ,חרבת טבליה. הכרזה על שלושה אתרי עתיקות: בית צפפה .י.פ. 1091,1390,2279. יש ספר של קלונר על סקר ירושלים וכן מאמרים על האמה העליונה.תבע הוכנה על ידי ממ"י.לשאול את אברהם פינצ'י במנהל על הבעלות. רפרנטית בעיריית ירושלים מחלקת תיכנון עיר -אדריכל נעה חדוות. [18] על פי וילנאי,אריאל ,ערך חבקוק.בביקורו של המחבר בכנסייה –לא נמצאה לכך כל עדות תומכת. [19] רבי שמעון בר יוחאי הוא בעל השמועה הבלבדי בזוהר הקדוש בכל הקשור לנביא חבקוק,משמע שיש לו קשר נשמתי חזק עם בעלי הסוד. [20] המלה "סלה" נזכרת בתנ"ך 74 פעמים מהן שלוש פעמים בפרק ג' של ספר חבקוק ו- 71 פעמים ב-ל"ט פרקים בספר תהלים. למרות ריבוי זה לא נתברר פירושה וכבר עסקו רבים בניסיונות לעמוד על טיבה ומשמעותה של מלה זו. בי אברהם אבן עזרא (תהילים ג', ג) סובר שמילה זו באה לחיזוק ואישור, כמו "אמת הדבר", מעין המילה "אמן". פירוש זה מתיישב יפה עם הצירוף "אמן סלה" המופיע בדברי חז"ל ובתפילות. לעומתו, רד"ק (תהילים, שם) מחזיק בדעה שאין למילה זו קשר ענייני לפסוק, אלא מטרתה להורות לזמר )השר את השיר להגביה את קולו.‏[1] בכך הסביר מדוע מילה זו מופיעה בקטעי שירה בלבד. בדעה דומה מחזיקים מפרשים וחוקרים בעת החדשה, ש"סלה" היא מעין תו מוזיקלי, שאיננו יודעים את משמעותו המדויקת (דעת מקרא,) מבוא לספר תהילים). בדומה לכך פירש המלבי"ם) שהמילה באה לציין סיומו של עניין. [21] על פי הזוהר הקדוש (חלק א דף ז ע"ב ) אלישע הנביא חרט בנפשו של הילד חבקוק מטריצה של 72 שמות הקודש וסך הכול 216 אותיות. על פשר תופעה זו פחד רבי שמעון בר יוחאי ובכה. על פשר הולדתו,מותו של חבקוק והחייאתו מחדש כתב בפרוש הסולם לזוהר הנ"ל כי אלישע היה גדול הנביאים לבד ממושה ובשעה שהמשיך לשונמית את חבקוק לא נזהר לקשרו בעלמא דדכורא, רק בשונמית עצמה (ללא בעלה ?) ולכן אחר כך היה צריך להחיותו מחדש."..ועל ידי החיבוק (של אלישע)של החסדים לחכמה נמשך ומתקיים הולד. כאשר האותיות שחקק בו אביו –לא הספיקו. על פי הזוהר ח"ב ,מד, בעלה של האישה משונם לא היה בבית ,בניגוד לדברי גיחזי כי :אישה זקן ". [22] על פי יחזקאל קויפמן.. [23] "תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני.בא חבקוק והעמידן על אחת "וצדיק באמונתו יחיה ". מכות כ"ד. [24] מכאן ואילך על פי מדריך טיולים כהן שמואל פורסם בקפה ,דה מרקר בשנת 2010 [25] . Eusebius [Ecclesiastical History, 7.29] states that in his time Habakkuk's tomb was shown at Celia in Palestine. [26] [27] CHAP. XXIX. DISCOVERY OF THE REMAINS OF THE PROPHETS HABAKKUK AND MICAH. DEATH OF THE EMPEROR THEODOSIUS THE GREAT. WHILE the Church everywhere was under the sway of these eminent men, the clergy and people were excited to the imitation of their virtue and zeal. Nor was the Church of this era distinguished only by these illustrious examples of piety; for the relics of the proto-prophets, Habakkuk, and a little while after, Micah, were brought to light about this time. As I understand, God made known the place where both these bodies were deposited by a divine vision in a dream to Zebennus, who was then acting as bishop of the church of Eleutheropolis. The relics of Habakkuk were found at Cela, a city formerly called Ceila. The tomb of Micah was discovered at a distance of ten stadia from Cela, at a place called Berathsatia. This tomb was ignorantly styled by the people of the country, "the tomb of the faithful"; or, in their native language, Nephsameemana. These events, which occurred during the reign of Theodosius, were sufficient for the good repute of the Christian religion [28] Petri diaconi. בתוך וילנאי , מצבות קודש בארץ ישראל,ערך חבקוק. [29] דרוש מקור [30] דרוש מקור [31] ידוע כי בתקופת הברזל ג' החלה ביהודה תופעת כריית מערות קבורה ממלכתיות וחצובות במסודר . [32] during the episcopate of Zebennus the relics of the Prophets Habakuk and Micah were found at Ceila and TellZakariya near Eleutheropolis (Sozomen, H.E., VII, xxix). At Eleutheropolis was born St. Epiphanius, the