יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
יונה הנביא הנקרא במנחת יום הכיפורים הראה לנו דרך כי הרוצה להתחמק מדבר ה' , יוכל לברוח מפני ה' , היא ארץ ישראל . על ידי דרכו זו , זכינו להגדרה מחודשת של גבולות ארץ ישראל !!. כך מתגלה שדווקא מתשובת עלות המנחה של יום הכיפורים , יונה הנביא שהיה מעולי הרגל בירושלים המקדשית מתנבא על הרחבת גבולות ארץ ישראל !!!ממעי הדגה מתפלל יונה לחזרתו למקדש ירושלים -מקור נבואתו !
12:58 (12/10/09) גדעון חרלפ

נבואת יונה – ממקדש ירושלים לכל מרחבי ארץ ישראל תשובת יום הכיפורים - מאבן השתייה אל דמשק וחמת שלוש נבואות ידועות הן של יונה הנביא: הנבואה הראשונה היא הנבואה להמלכת יהוא למלך על ישראל הצפונית. הנבואה השנייה היא הנבואה על הרחבת הגבולות של ארץ ישראל על ידי שושלת מלכי בית יהוא, יהואש וירבעם. הנבואה השלישית – ממנה ניסה להתחמק – היא הנבואה\שליחות לנינווה, היא עיר הבירה של ממלכת אשור הצפונית. האם יש קשר בין שתי נבואות אלה לנבואת יונה הראשית בספר יונה הנקרא בעלות המנחה של יום הכיפורים? הנבואה הראשונה של יונה לא נזכרת במפורש בשמו. אחרי שיהוא עלה למלוכה, הוא ריכז את נביאי הבעל במקום אחד והשמידם. מיד לאחר מכן מוזכר: "ויאמר ה' אל יהוא: יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיני ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב – בני ריבעים ישבו לך על כסא ישראל" (מלכים ב' י'). ועל זה אמרו חז"ל: "ויאמר ה' אל יהוא – ביד יונה" (סנהדרין קב). הנבואה השנייה של יונה הייתה להרחבת גבולות ארץ ישראל ולחזרתם למקומם הטבעי. כך נכתב במלכים (ב', יג): "וישב יהואש בן יהואחז ויקח את הערים מיד בן הדד בן חזאל אשר לקח מיד יהואחז אביו במלחמה שלוש פעמים הכהו יואש וישב את ערי ישראל". לאחר מכן נכתב על בנו ירבעם (מלכים ב' יד): "הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה כדבר ה' אלוקי ישראל אשר דבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת חפר". ובהמשך "ויתר דברי ירבעם וכל אשר עשה וגבורתו אשר נלחם ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה ישראל הלוא המה כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל". נבואה שליחות שלישית היא הנבואה על נינווה המהווה את ספר יונה והנקראת במנחת יום הכיפורים. חז"ל קושרים את שלשת הנבואות הכתובות כאשר שתי הנבואות הראשונות התקיימו. לאחריהן הייתה נבואה נוספת על חורבן ירושלים, שלא נזכרה במפורש, נבואה שלא התגשמה בגלל חזרה בתשובה של עם ישראל כך נכתב בפרקי דרבי אליעזר (פרק י'): "... פעם שנייה שלחו לירושלים להחריבה, כיון שעשו תשובה הקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה ולא חרבה, והיו ישראל קוראים אותו נביא שקר". כאן אנו מגיעים לנבואה הרביעית היא נבואת ספר יונה. יונה חשש שגם השליחות אל נינווה לא תתגשם כמו נבואתו השלישית וייווצר פגם חמור באמונת הנבואה. לכן ביקש יונה לברוח מלפני ה'. "אמר יונה: אלך לחוצה לארץ, שאין השכינה שורה ונגלית שם"(מכילתא בא). על זה הוסיף הכוזרי: "אמר החבר: כל מי שהתנבא, לא התנבא אלא בה (בארץ ישראל) או בעבורה והיא הארץ הנקראת לפני ה'... וכן נאמר ביונה ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני ה' – לא ברח אלא ממקום הנבואה והשיב אותו האלוקים אליה וניבא בה.." (כוזרי ב, יד). נמצאנו למדים, על פי נבואות יונה השונות, כי יונה הנביא חתר בנבואה ובמעש להגדלת ארץ ישראל, ארץ אשר היא הארץ "לפני ה'". מצד אחד התנבא יונה להשבת גבולות הקבע של ארץ ישראל, מצד שני הוא סרב להחיל את השליחות הנבואית אל נינווה, מחוץ לארץ ישראל, בירת המעצמה האשורית של אז. ידוע כי הנביא יונה היה מעולי הרגלים שהתנבאו ושרתה עליהם רוח הקודש משמחת בית השואבה (ירושלמי, סוכה פ"ה מ"א), מוצאו – מגת חפר בשומרון, או מצידון (ירושלמי שם), אולם תחילת נבואתו ומגמת פניו וליבו המשיכה להיות מקדש ירושלים. כך התפלל יונה ממעי הדגה: "... אך אוסיף להביט אל היכל קדשיך. ותבוא אליך תפילתי אל היכל קדשיך... ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה לה'": ועל זה הוסיף בפרקי דרבי אליעזר (ט): ".... וראה שם (במעי הדג) אבן שתייה קבועה בתהומות, וראה שם בני קורח עומדין ומתפללין עליה. אמרו לו ליונה: הרי אתה עומד תחת היכל ה'! התפלל ואתה נענה. מיד אמר לו לדג: עמוד במקום עומדך, שאני מבקש תפילה להתפלל...". ובכל אופן שליחותו של יונה הנביא שהחלה ממקדש ירושלים מאבן השתייה העליונה, מעל אבן השתייה הקבועה בתהומות, אל נינוה של הגויים, נמשכת והולכת. ההשגחה האלוקית מתמידה אל מחוץ לגבולות ארץ ישראל ומקורה מתוך הקודש של "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים". C:\Documents and Settings\Owner\My Documents\Downloads\יונה הנביא חיותמן מתוקן .docעדכון תשרי התשע"א