יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
חוה , האם הראשונה , הודיעה עם לידת בכורה קין על האחדות בעולם התחתון : "קניתי - איש- את ה' " . מה פשר קריאתה זו ומדוע התקלל קין כאשר הוא מיסד עבודת האדמה ,וצאצאיו את המוסיקה וההרמוניה ואת הטכנולוגיה המתכתית- חרושתית ? מדוע ולמה נוסד הקיניין הקפיטליסטי עם הולדת בכור האדם ? האם עזב הקדוש ברוך הוא את הארץ לאחר גרוש האדם מגן העדן ? מדוע הנודד והמגורש קין הוא שמיסד את העיר הראשונה בעולם ?
09:41 (22/10/09) גדעון חרלפ

אדם ואדמה , קין וקניין מקללת האדמה לבנין העיר הראשונה נערך: חשוון תש"ע אוקטובר 2009 גדעון C:\Documents and Settings\Owner\My Documents\קין וקנין אדם ואדמה.doc 10/22/2009 א. לא ברור מדוע נדחתה מנחת קין לה' מפרי האדמה, מדוע ביכר הקב"ה את מנחתו של הבל מבכורות צאנו על פני מנחתו החקלאית של קין ? גם לא ברור פשר כעסו המוגזם של קין וכעסו כי רב שהוביל לרצח אחיו, מדוע לא נענש כרוצח בכוונה תחילה במיתה ונענש דווקא בגלות כרוצח בשגגה !? , פתאום מתברר כי דווקא הוא זה שמיסד את העיר הראשונה וצאצאיו את המוסיקה והטכנולוגיה המתכתית חרושתית ? !!!! על אף שהמדע האנתרופולוגי והארכיאולוגי הידוע קובע כי האדם הקדמון היה "צייד ומלקט" כאן, בראשית התורה הקדושה מופיעים בני האדם הראשון , קין והבל כעובד אדמה וכרועה צאן , בדילוג על השלב "המדעי" בהתפתחות ה- “HOMO SAPIENS" ועוברים ישר למקצועות החקלאות . לאחר מכן צאצאי קין מייסדים את חרושת הברזל והנחושת, ואת הניגון והצליל ההרמוני . כל זאת כאשר תקופת הברזל הידועה החלה זמן רב לאחר התקופה הכלכוליתית, היא התקופה "הנחושתית" על פי הארכיאולוגים , וכן לאחר תקופת הברונזה שנוצרה מערוב של מתכת הנחושת באבץ . ב. המפתח לתשובה לכל שאלות אלו של יסודות הבראשית נמצא בפענוח פשר לידת קין, הלידה הראשונה בבריאה. כך נכתב בבראשית : " והאדם ידע את חווה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש- את ה' " (בראשית ב'). לא נזכר במפורש האם נקרא שמו קין על שם קניין ה'. מהו קניין ה' אך אפשר לקנות או לעשות קניין עם הקב"ה ומהו פשר "קניתי איש" , מה הקשר בין לידת קיין לקניין ?? על שם מי נקרא הבל, מה פסול בעבודת האדמה מיסוד קין ? והלא גם במזבח ירושלים, שהיה גם מזבחו של אדם הראשון[1] הובאו מנחות מן הצומח כמו שנזבחו קרבנות מן החי !!!. ג. גם החקלאות "הארורה" , לכאורה היא היא עבודת האדם שנזכרה בגרוש האדם והיא מטרתו בחיים: "וישלחהו ה' אלקים, מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם" (בראשית ג', כ"ג) ! הרבה בקשו לפרש כי מדובר כאן לעבוד את האדמה אשר ממנה נלקח עפרו של האדם מתחת המזבח בהר המוריה בירושלים (מדרש הגדול לבראשית), אולם אין לנו אלא הפשט , עבודת האדמה כפשוטה: "שהיה הבל רועה צאן שנתיירא מן הקללה שקלל הקב"ה את האדמה ... והיה מתעסק ברעיית הבהמות אבל קין לא התיירא מהקב"ה והיה קשה עורף ואמר אני אהיה עובד אדמה ועבד ולא הניח מפני הגזירה שלא נאמר זו הגזירה אלא על האדם שחטא "(מדרש אגדה). כאן מתברר הצד המאפיין את אישיותו היצירתית של קין . קין הוא המתעקש ,קין הוא שלא נרתע מגזירה כביכול , לדעתו לגזירת קללת האדמה יש תיקון. קין הוא "איש ". קין הוא אישיות עצמאית הממציאה ומיסדת את מושג הקניין , קשר ההתלבשות בין האדם והחומר הסובב אותו .לא נפחד כלל מגזירות !! ד. ולאחר הרצח הראשון שוב מתקללת האדמה מחטאו של קין החקלאי, שעוזב את עבודת האדמה והופך לצייד ומלקט , כדרכה של האנטרופולוגיה המודרנית !! והופך שוב לנודד עד ליסוד העיר הראשונה על ידו. צא ולמד כי העיר איננה יציר כפיו של החקלאי אלא של הנודד !![2] "ויהי בונה עיר ויקרא שמה כשם בנו חנוך." הנודד והרוצח בונה עיר. כאן לראשונה בהיסטוריה האנושית נבנית עיר עם ראיה קדימה , על שם העתיד , על שם דור הבנים !!! ה. "עתה נודע כי מיד עם לידת קין הודיעה חווה אמנו והזכירה שם "יקוק" לבדו. ומכאן הנהגת העולם במידת הרחמים[3] בלבד, כן פירש הטור בשם אביו הרא"ש. דהיינו , חוה , אם כל חי , הבינה כי עם הלידה הראשונה באה לעולם גם הנהגה אלוקית אחרת , מתחשבת , רחמנית ורכה . "קניתי"- כאן היא מודיעה לעולם המתחדש כי עם לידת קין , בכורו של עולם , נולד גם כאן לראשונה עולם של רכושנות , עולם של אינטרסים . ומוסיפה חוה וטוענת כי אי אפשר להחיל קניין בעולם ללא שיתוף ה' . ה' הוא השותף השלישי בזוגיות והמעניק נשמה לנולד , ה' הוא הממשיך להשתתף בעולם ,אמנם בנסתר ,אולם "נר ה' נשמת אדם" והנשמה שירדה לעולם היא חלק אלוק ממעל המחיה את הגוף הפיסי וממשיך להשתלשל לעולם התחתון לנצח נצחים . כאן נשלם העולם לראשונה : "כי בנין העולם נשלם בהיוולד קין . והעולם מכאן ואילך הולך וגדל ורבה כבנין העולם" (רד"ק, כאן). חווה מן צלע האדם , הרתה ממנו ועם לידתה הבינה את השילוש הקדוש אדם ,קניין ,ה' !! [1] בראשית רבה ל"ד, תרגום יונתן בן עוזיאל לבראשית ח', כ', רמב"ם מ"ב, הלכות בית הבחירה, [2] ראה מאמרי "עיר ומגדל – בניה לגובה בירושלים באתרי : ישראל המקדשית [3] הנהגת העולם במידת הרחמים אולי היא הנימוק על דינו של קין כרוצח בשגגה החייב גלות ולא כרוצח בכוונה תחילה שדינו מוות כאן ועכשיו .