יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
עם חידוש איסור הבניה ביהודה ושומרון, הוא הספר הלבן, התגבר הצורך בהצגת התיאוריה האברהמית המתחדשת בזכותנו להיות הכובשים בכל מרחבי הקשת הפוריה. כאן יתבארו גבולות ארץ כנען, ארץ המלכות של אברם העברי מצד אחד והיותו אב המון גויים מצד שני. האם סרב אבינו אברהם לשלוט בנחלת שם בן נוח? מה פשר גלות מצרים שהתחילה דווקא כאשר הובטחו לו, הן הבעלות על כל מרחב בין שני הנהרות והן השליטה על עשרת עמי כנען.
00:06 (27/11/09) גדעון חרלפ

"אל הארץ אשר אראך, אראך מה דלא יכולת למיקם עליה ולא יכולת למנדע חילא דההוא ארעא דאיהו עמיק וסתים !!!!" (זוהר חדש א, ע"ח) ממלכת אברהם העברי מאור כשדים ועד שליטה במרחב במה נדע כי נירשנה ??? נערך : כסלו התש"ע נובמבר 2009 עודכן : ט כסלו התש"ע 26 נובמבר 2009 D:\My Documents\מאמרים\ממלכת אברהם העברי .doc "השוו כל עכו"ם וקצצו ארזים ועשו בימה גדולה והושיבו את אברהם בתוכו למעלה והיו מקלסין לפניו ואומרים לו, מלך אתה עלינו. אמר להם: אל יחסר העולם מלכו ואל יחסר אלוקו". בראשית רבה , מג,ה ממלכת אברם העברי מהגירה מאור כשדים ועד לשליטה במרחב השמי א. שלוש פעמים הובטח המרחב השמי בחלקו או במלואו לאברם, הוא אברהם העברי. עוד שלוש פעמים הובטח לו כי הוא וזרעו יהיו לעם עצום ורב, עם השפעה מבורכת על כל משפחות האדמה. הארץ אליה גלה אברהם ממולדתו לא נודעה לו בתחילה. רק לאחר מכן מציין הכתוב: "ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען "(בראשית י"ב). עוד לפני מימוש ההבטחה המפורשת בכתוב אומר אברהם ללוט אחיינו : "הלא כל הארץ לפניך". הנה מתברר כי היה כאן מעין מימוש הבטחה קדמונית של הארץ לאברם העברי כאשר בפועל הובטחה הארץ לזרעו של אברהם בעתיד ולא לאברם כאן ועכשיו[1]: "לזרעך אתן את הארץ הזאת"!! לאחר מחלוקתו עם לוט ופרישת לוט לכיכר הירדן הובטחה הארץ שוב: "שא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם[2] ! צפונה ונגבה קדמה וימה כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם!! (בראשית י"ג) כאן כבר מובטחת הארץ גם לאברם עצמו אולם ללא מימוש ורק כהבטחה העתידית . אולם לכאורה לא התפרש כאן אם מדובר על ארץ כנען בלבד, האם דברה תורה גם על ארץ האמורי שהתיישב בעיקר בעבר הירדן המזרחי? ובעיקר, לא נתפרשו גבולותיה של ארץ מיוחדת זו שאליה נצטווה אברהם העברי להגיע. האם גבולות ארץ כנען הם בכלל כל מה שנתפש בכוח ראייתו של אברם מעבר הנהר ? בניגוד להבטחה הראשונה, בה הובטחה "הארץ הזאת" לזרעו בלבד התווספה כאן ההבטחה כי ארץ זו תינתן כבר לו באופן אישי וממשי ולא רק לזרעו בלבד. הקדוש ברוך הוא משפר את הבטחתו הראשונית !! "מי העיר ממזרח צדק צדק יקראו לרגלו יתן לפניו גויים ומלכים ירד יתן כעפר חרבו ... " ישעיהו מא ב. ושוב, בפעולת קומנדו נועזת נגד ארבעת מלכי עמק הפרת, מרכז הציוויליזציה של פעם, כנגד כל הסיכויים, בפאתי דמשק, ניצח אותם אברם העברי, שגם מולדתו היא מעמק הפרת, וחילץ את אחיינו לוט מהשבי. לאחר הניצחון בקרב חוזר אברהם "אל עמק שוה הוא עמק המלך" : לא נתפרש מיהו המלך, האם זהו מלכיצדק מלך שלם? האם זה מלכו של עולם שלעתיד יבנה לו כאן משכן בתחתונים, או יש כאן יותר מרמז לגבי היותו של אברם מלך לאחר נצחונו על ארבעת המלכים. "רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל בן נחמן (אמרו ) : ששם השוו כל האומות ואמרו לאברהם: תהי מלך[3] עלינו ! ( בראשית רבה מב) הדא הוא דכתיב: יתן לפניו גויים ומלכים ירד ... רבי יהודה אמר: אברם ( בראשית רבה מג , ג ­­­­). גם מלכיצדק מלך שלם מתייחס אל אברם כאל מלך אל מלך. הנה בכך מממש הקדוש ברוך הוא את הבטחתו השנייה לאברם שנהפך למלך עכשווי על ממלכה ממשית. הד להיותו של אברהם מלך נשתמר בכתביו של יוסף בן מתתיהו שהביא בשם ההיסטוריון היווני ניקולאוס איש דמשק כי אברהם אבינו מלך בדמשק !!![4] "רבי אבא פתח ואמר : וה' אמר אל אברם: שא נא עיניך וראה וגומר, וכי לפום חיזו דאברהם ירית ארעא ולא יתיר? עד כמה חמי בר נש, תלת פרסי או ארבע או חמש פרסי!!!! ואיהו אמר את כל הארץ אשר אתה רואה וגו' ? אלא כיון דארבע סיטרין דארעא חמי – כל ארעא חמי, והא ארבע סטרי עלמא - כללא דכל עלמא !!!" זוהר חדש א, קנ"ה ג. האם אין סוף ליכולת כיבושיו והשפעתו של אברם אבינו מצד אחד ואב המון גויים מצד שני ? כך נכתב: " כל מקום אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך – עד עולם !!! האם בראייתו בלבד הוא מנכס את המרחב? האם אין צורך להתהלך בארץ ולקנות בה חזקה, מיצרים וגבולות? האם אין צורך בקביעת סדרי מלכות ושלטון? האם אין גבול[5] לירושת אברהם? מסתבר שלא . לארץ מיוחדת זו ישנם כבר גבולות ומיצרים ידועים: "ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמור: לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול – נהר פרת " . כאן נעלמה ארץ כנען המצומצמת שבראש הפרשה אותה ראה אברהם מהר בעל חצור או בעל החרמון, ומנגד, הופיעה רשימה של עשרה עמים : "את הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי" הווה אומר, לכאורה ההבטחה לשליטה איננה רק שליטה על מרחב גיאוגרפי ממשי אלא גם שליטה על אומות ועמים. או אולי מדובר כאן רק על הקמת שלטון בעשרה עממים ולא על הקנית נחלה של הרים ומישורים. אכן, מיד לאחר מכן משנה הקדוש ברוך הוא את שמו של אברם העברי – מאברם לאברהם [6], "אב המון גויים". "כי אב המון גויים נתתיך[7] והיה שמך אברהם והפריתי אותך במאוד מאוד ונתתיך לגויים ומלכים ממך יצאו". כך הוסיף ותרגם אונקלוס : "... ומלכין דשלטין בעממיא מינך יפקון". המלך איננו נשיא אלוקים בעלמא – אלא מלך ושליט אמיתי. על זה הוסיפו במדרש אגדה (ע"פ תורה שלימה על אתר): "ונתתיך לגויים – אלה בני קטורה. ומלכים ממך יצאו – אלה בני יצחק". אם נשלב את שני הפירושים נמצאנו למדים כי בני יצחק הם הם המלכים המולכים על הגויים שהוזכרו ברישא !!! "ומכיוון שכיבוש[8] מלחמה הוא קניין מן התורה, נמצא אברהם אבינו יורש את ארץ ישראל לא רק מכוח ההבטחה השמימית אלא גם מכוח כיבוש מלחמה". הרב שלמה גורן , תורת המדינה 124 ד. אולם למרות היותו אב המון גויים , ארץ כנען תהיה לבדה ארצו שלו ושל צאצאיו הנבחרים: הווה אומר: גרעין האימפריה העברית-אברהמית, ארץ כנען , תהייה לבדה ארץ מגורי בחירי ובכורי זרע אברהם, אולם שליטתו על עמים וארצות במרחב השמי של הקשת הפורייה – תשמר. לא יותר ערבוב של מתגיירים או נימולים אחרים בתוך ארץ כנען הקדושה. ה. מסתבר שלאחר מכן , לאחר ניסיון העקידה, נעלמת ברכת הארץ וחוזרת רק ברכת הזרע: "והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער אויביו והתברכו בזרעך כל יושבי הארץ". נעלם הכיבוש הארצי ונשארה רק ההשפעה המוסרית רוחנית כהבטחה הראשונה וכפי שנכתב בציווי הראשוני של לך לך מארצך . ואעשך לגוי גדול ! מי גוי גדול אשר אלוקים קרובים אליו !!! גדול הוא לא רק בכמות אלא גם באיכות ומגדר !! כאן נענש[9] אברהם על שלא מימש את שליטתו הפיסית במרחב השמי להגברת תודעת ה ' . " מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים [10] מאתים ועשר שנים ? רבי יוחנן אמר מפני שהפריש בני אדם מלבוא תחת כנפי השכינה שנאמר "תן לי הנפש והרכוש קח לך " ( נדרים ל"ב). ו. אברהם לא ניצל את ניצחונו על ארבעת המלכים להקמת ממלכה עברית, שוחרת שלום, מוסר, תורה ודעת אלוקים. על כן נגזר עלינו לחזור אל גדות הפרת , אל רחובות הנהר[11] , כדברי המשורר הנביא : "אתה תכבוש את הארץ תעבור את הירדן אתה שתגיע דוהר עלי סוס אל הפרת ותשקיהו לאורך ימים ממימיו ואתה שתמלוך פה ואתה שתמליך את הדור הבא מאילת ועד פרת " . "לכולכם קראתי כי כולם נקראים למעמד העתיד בין היאור והפרת." וביחד, בלוח המבוא ג', נשיר : "רחובות הנהר הגדול בצאת גזע אב-רם להיות שר..." על פי קביעתו זו של המשורר הנביא, בני בכורי ישראל, בן יעקב, בן יצחק, בן אברם העברי, בחיר האלוקים הגזעי ונושא הגן הביולוגי והמוטציה הגנטית של הכרת האלוקות הוא החוזר להיות שר על כל מרחב נחלת שם בן נוח, מרחב הזהה לכל מרחב הקשת הפורייה . "וירדוף עד דן – והלא לא באו עשרת השבטים ולא נתחלקה הארץ , אלא מלמד שאמר לו לאברהם : י:"ב שבטים מחלציך וזה חלקו של אחד מהן ." מכילתא דרשב"י . ז. כבר בלוח העמים בפרשת נוח נזכר : "ויהי גבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה בואכה סדומה ועמורה וצבויים... עד לשע" (בראשית י, י). האם ארץ כנען שהובטחה למלך אברם העברי זהה ל "גבול הכנעני" המופיע בלוח העמים ? התורה הקדושה היא סיפור הריאליה הישראלית שהפך לקדוש. אם כן, כאשר ציווה הקדוש ברוך הוא על אברם ללכת לארץ כנען, הוא מצווה עליו למעשה ללכת אל ארץ כנען הידועה של אותו זמן. לאחר מכן הוא מבטיח את אותה ארץ כנען הידועה בגבולותיה לזרעו של אברהם. רק לאחר מכן היא מובטחת ואולי גם נמסרת לשלטון ממשי לאברהם. קושיה חמורה נוספת היא על הסתירה כביכול בין גבולות האבות של נהרות הנילוס והפרת לבין הגבול המפורט פרוט נרחב בפרשת מסעי. "... כי אתם באים אל הארץ כנען... זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה ... ארץ כנען לגבולותיה". ישנם שלושה הבדלים עיקריים בין גבולות פרשת מסעי לגבולות ארץ הברית : בגבולות פרשת מסעי לא נזכר נהר פרת, נזכר נחל מצרים ולא נהר מצרים ונזכרה ארץ כנען בלבד ולא נזכרו ארצות שאר תשעת העמים ששליטה ישירה בהם או הנחלת ארצם לנחלה הובטחה לאבות. עוד הועצמה קושיה זאת על פי דברי רש"י במקום : "לפי שהרבה מצוות נוהגות בארץ ואין נוהגות בחץ לארץ הוצרך לכתוב מצרני גבול רוחותיה סביב לומר לך מן הגבולין האלה ולפנים המצוות נוהגות .. ארץ תשעת המטות כיצד? שלוש ארצות יושבות בדרומה של ארץ ישראל ... " על פי דברי רש"י אלו כתבו אשתורי הפרחי, בעל המחבר כפתור ופרח, ויהוסף שוורץ, בעל תבואות הארץ ובעקבותיהם יוסף גולדהאר, בעל המחבר אדמת קודש והאדריכל יוסף ליברמן, בעל המחבר משנת יוסף, כי אלו הם הגבולות הסופיים של ארץ ישראל ההילכתית. כל אלה ביטלו את גבולות האבות והמציאו מושג לא חזל"י של גבולות ההבטחה המשיחית לעתיד לבוא. גישה נוספת היא של התרגומים, יונתן וירושלמי, ובעקבותיהם גם החוקר החשוב חיים בר דרומא המותחים את נוסח הכתוב והמנסים להכניס את גבולות הנהרות הנילוס והפרת לתוך פשט הפסוקים. הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש ובעל המחבר "אטלס ארץ ישראל לגבולותיה ", התייחס בהרחבה בספרו זה לביאור שיטת רש"י וכתב כי אכן כן, גבולות מסעי הם גבולות ארץ כנען בלבד, היא הארץ הנושבת החקלאית והיא הארץ שחולקה לתשעה וחצי שבטים. כל זאת כאשר עבר הירדן, היא ארץ האמורי, וכן המעטפת המדברית עד לגבולות האברהמיים – איננה מצוינת כלל. לדעתו, בפרשת מסעי מצוינים בפועל רק גבולות הכיבוש הראשוני[12] המינימאלי העומד לפני יהושע, הכובש הראשון של ארץ ישראל לאחר שאברם העברי הכובש הראשון של הארץ כבשה וויתר עליה. לדבריו, רק קצות ארץ כנען המוזכרת כאן, הן בדרום והן בצפון, נושקים בגבולות ברית אברהם. עוד הביא בספרו הנ"ל הסברים ארוכים ושונים בדברי רש"י ודחה לחלוטין את דברי אשתורי הפרחי, יהוסף שוורץ ואחרוני זמנינו. "קום התהלך בארץ – רבי יוחנן בשם רבי יוסי בר חלפתא אמר: אברהם שאין כתוב בו שמירת שבת – ירש את העולם במידה שנאמר: קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה וגו'. אבל יעקב שכתוב בו שמירת שבת כו' ירש את העולם שלא במידה "... והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה.." בראשית רבה מ"א ח. ובכל אופן אי אפשר להתעלם מה היא הממלכה הארצית המובטחת לאברהם ומה הם גבולותיה. מהו הנארטיב ההיסטוריוגרפי והכרונוטופ[13] העומדים ביסוד התודעה העברית הקדומה והמתחדשת ? שבעה [14] חוקרי מקרא חשובים התייחסו לשניות המופיעה בכתוב בין גבולות האבות לגבולות המצויינים בפרוט רב בפרשת מסעי. האם ויתרנו על גבולות האימפריה העברית האברהמית? האם הובטחה ארץ בני שם גם לצאצאי אברהם שלא מבני יעקב? האם הובטחה לאברם רק ממלכה חלקית בארץ כנען המערבית בלבדה כשבמרכזה מקדש ירושלים? מצאנו שני מקורות חיצוניים למקרא היכולים להאיר סוגיה מקראית חשובה זו, שלה גם נגזרות פוליטיות עכשוויות . בשני מקורות נפרדים אפשר למצוא התייחסות לשאלת גבולות ממלכת אברהם: ספר היובלות ומגילת מדבר יהודה לבראשית. בספר היובלות שם מופיעה חלוקת העולם לבני נוח לאחר המבול נכתב : "וידע כי נחלה מבורכת ומאושרת נפלה בחלק שם ובניו .. היא כל ארץ ים סוף וכל ארץ הקדם ... וכל ארץ הלבנון ואיי כפתור.. וכל הררי שניר ואמנה.. (ח' ל"ב ואילך). ובהמשך: "... וכנען ראה את ארץ הלבנון עד נחל מצרים כי טובה היא מאד וישב בארץ לבנון ממזרח וממערב לארץ הירדן לאורכו ויאמרו אליו חם אביו וכוש ומצרים אחיו לאמר.. הן נאחזת בארץ לא לך.. ארור אתה ... וארור תהיה ... ולא שמע בקולם וישב בארץ לבנון מן חמת עד לבוא מצרים ... (י' מ"א ואילך). ובהמשך: "לזרעך אתן את הארץ הזאת מנהר מצרים ועד הנהר הגדול נהר פרת. את הקיני הקניזי הפריזי והרפאים והפקורים החיוי האמורי הכנעני והגרגשי (י"ד כ"ג ואילך) "..ונתתי לך ולזרעך... את ארץ כנען ". (ט"ו י) הנה מצאנו את גבולות ארץ כנען בתוך המרחב של גבולות נהרות הקדם ובתוך נחלת שם בן נוח. במקור השני, במגילת מדבר יהודה לבראשית, שהתגלתה בשנת התש"ז בקומראן מדרום ליריחו, נכתבו ביתר פרוט גבולות הנחלה שהובטחה לאברהם בברית בין הבתרים (? ) כן נקודות גבול קונקרטיות לממלכתו של אברם העברי: "וייראה לי האלוהים במחזה הלילה ואמר לי: עלה לך לרמת חצור אשר משמאל בית אל מקום אשר אתה יושב ושא עיניך: וראה מזרחה ומערב ודרומה וצפונה וראה כל הארץ הזאת אשר אני נותן לזרעך עד עולם. ועליתי למחרתו לרמת חצור וראיתי את הארץ מן הרמה הזאת מנהר מצרים עד לבנון ושניר מן הים הגדול עד חורן וכל ארץ גבל[15] עד קדש[16] וכל המדבר הגדול שבמזרח חורן ושניר עד פרת. ואמר לי: לזרעך אתן את כל הארץ הזאת וירשוה עד עולם. וארבה זרעך כעפר הארץ אשר לא יוכל איש למנותו וגם זרעך לא יימנה קום התהלך ולך וראה כמה אורכה וכמה רוחבה כי לך ולזרעך אתננה אחריך עד עולם. לאחר מכן מתעורר אברהם ממחזה הלילה אל המציאות ואל הבוקר הארצי ולהפנמת ההבטחה האלוקית: והלכתי אני אברם לסוב ולראות הארץ והתחלתי סובב מן נהר גיחון[17] ובאתי ליד הים עד אשר הגעתי להר השור וסבבתי מן ליד הגעתי לים המלח הגדול הזה והלכתי ליד הר השור[18] מזרחה לרוחב הארץ עד אשר הגעתי לנהר פרת וסבבתי ליד פרת עד אשר הגעתי מזרחה לים האדום והייתי בא לי[19] ליד הים האדום עד אשר הגעתי ללשון ים סוף היוצא מן הים האדום ןסבבתי[20] דרומה [21] עד אשר הגעתי לנהר גיחון. ושבתי ובאתי לי לביתי לשלום ומצאתי כל אנשי בשלום והלכתי וישבתי באלוני ממרא אשר בחברון במזרח צפון חברון ובניתי שם מזבח והעליתי עליו עולה ומנחה לאל עליון ואכלתי ושתיתי שם אני ובני ביתי [22]". הוה אומר כל מכרות האורניום בערב המאושרת, כל מכרות הזהב במדיין וחייבר, כל בארות הנוזל השחור, כולם הם בגבולות מסעו הפיסי של אברם להתווית גבולות ממלכתו, ומחוברות למזבחו אשר באלוני ממרא בצפון מזרח לחברון. וכדברי המשורר: "זכותינו לכתר, לחוסן לחייל, לכל נימוסי מלכויות היפים זכותינו לשלוט גם על שבטים ערביים כאומה גדולה ורבת ענפים!" [23] [1] לכאורה בניגוד לדברי רש"י " והכנעני והפריזי אז יושב בארץ ולא זכה בא אברהם עדיין". [2]המקום היה כנראה בראש הר הזיתים וממזרח להר המוריה וממקום הצופה הן על ככר הירדן והן על מקומו העתידי של מקדש ירושלים. כן כתב הרב פרופסור דניאל מיכלסון באתרו " אמת הארץ ". יש אומרים כי אברהם אבינו עמד בחרמון. יש סוברים כי עמד בראש הר בעל חצור מצפון לעופרה של היום. [3] רק היותו של אברהם מלך מסביר את מתן ארץ גושן, היא דלתת הנילוס כמתנה של פרעה לשרה אשת אברם (פרקי דרבי אליעזר ): מלך נותן חבל ארץ רק למי שהוא מלך בעצמו! [4] ראה מאמרי באתרי: " דמשק – עירו של אליעזר עבד אברהם" גם אודות קדושתה של דמשק, המזבח בדמשק שכמותו הועתק ונבנה בחצר מקדש ירושלים ועוד. [5] אצל יעקב נזכרת הבטחה לנחלה בלי מיצרים!!! [6] לא נתבאר מדוע לא הוחלף שמו ומדוע לא התווספה לו אות ה' באמצע שמו כבר בברית בין הבתרים. [7]כביכול אברהם הוא מלך המרחב כבר מהעבר הקרוב וכן בהמשך: "לזרעך נתתי את הארץ ..." [8] כן כתב גם בספרו תורת המקרא עמודים 30-33, וראה עוד אצל הרב גינצבורג כי ההבדל בין כיבוש כמו שהיה בבית ראשון לבין חזקה שהייתה בבית שני הגורמים לקדושת הארץ (למצוותיה?) כי הכיבוש מקדש עד הגבול בניגוד לחזקה המקדשת רק את מה שהוחזק. כן כתב הגאון הרוגצ'ובר בשלושה מקומות (בפרושו לדברים א,ח', לבראשית ט"ו, ח, וכן בתחילת פרשת שלח לך מרגלים): "וזה החילוק בין בית ראשון לבית שני, דבית ראשון הוי כיבוש ומחנה כמבואר בדברי רבינו בהלכות בית הבחירה פרק ו' ובירושלמי שביעית תחילת פרק ו', גם הגבולין והתחומים גרירי אבתרייהו וכו' מה שאין כן בבית שני לא היה זה, רק כל אחד החזיק בשלו", וכן "דבכיבוש ראשון... נתקדשו מאליהן התחומין המחיצות והנהרות והעיירות ...". מובא בהרחבה באטלס ארץ ישראל לגבולותיה, הרב ישראל אריאל, יסודות וחקר, 122. [9] עוד נענש אברהם בגלל הברית שכרת עם אבימלך. כן כתב הרשב"ם בתחילת פרשת העקדה כי ניסיון העקדה בא לעולם בגלל חטאו זה. ולפלא הוא שהרי סובב ריבונו של עולם כי בעקבות חטא זה וניסיון העקידה - נתגלה מחדש מקום המקדש העתידי !! [10] כך אפשר אולי להבין מדוע הצטמצם שעבוד מצרים בזמן, מארבע מאות שנה למאתיים ועשר שנים החל מזמן ברית בין הבתרים או מזמן הולדת יצחק . כנראה ברגע שאברהם סירב לייעודו כמלך גשמי - במה אדע כי אירשנה? - התחילה הגלות !! [11] ראה בהרחבה על פשר קביעתו זו של אורי צבי גרינברג ואיך ולמה ומדוע קרא לספר שיריו והקינה על שואת אירופה בשם "רחובות הנהר" הוא נהר פרת. כביכול התיקון לשואה הוא ההגעה לנהר פרת. באתרי ישראל המקדשית. [12] יש לציין שעל סברה דומה הסתמכו מבקרי המקרא שטענו כי גבולות מסעי הושתלו בדיעבד על ידי עורכי מקרא מאוחרים שהכניסו כבר בפרשת במדבר את גבולות הכיבוש הממשיים והמאוחרים של יהושע בן נון. [13] בעברית קלה: שילוב תודעתי של דעת הזמן והמקום, תרתי משמע. [14] ראש וראשון לחוקרים היה בנימין מזר שכתב כי גבולות כנען הם גבולות הפרובינציה המצרית כנען שחרגה מגבול מצרים וכבשה את כל ארץ ישראל המערבית עד לחמת. ידיעות י"ב, תש"ב. כידוע, על אף שהובטח האזור לבני שם, כנען, בנו של חם בן נוח שלו הובטחה מצרים ואפריקה, פלש צפונה לכנען הצפונית הכוללת את הלבנון ופניקיה. שני לו היה יהושע גרינץ שהוסיף להסביר בדבר כי יש חילוק בין ארץ כנען ל"ארץ הכנעני". ארץ כנען משתרעת בין שני הנהרות יחד עם ארץ חמת, כאשר ההתיישבות בפועל של העם הכנעני ב"ארץ הכנעני " מצומצמת יותר והיא לאורך חופי הים התיכון ובסמוך להם. מוצאי דורות, הקיבוץ המאוחד ירושלים, תשי"ט. שלישי היה חיים בר דרומא בספרו "וזה גבול הארץ", שם כתב כי גבולות מסעי הם גבולות ברית אברהם. רביעי הוא יחזקאל קויפמן בספרו תולדות האמונה הישראלית (כרך ב' 355 ) וכן בהקדמת פרושו ליהושע בהרחבה: "התורה איננה יודעת ארץ כנען קטנה.. העם הולך לכבוש את כל ארץ כנען…. "הארץ" הוא מושג קבוע מגובש .. האידאה של ארץ כנען הגדולה היא קדומה וראשונית …" חמישי הוא יבדל"א זכריה קלאי שהוסיף וחידש כי ארץ כנען בפרשת מסעי היא המיוחדת לישראל וכי הבטחת גבולות הנהרות כוללת את גבולות נחלות שאר צאצאי אברהם כמו ישמעאל ועשו. במאמרו גבולות ארץ כנען וארץ ישראל במקרא, בתוך ספר נלסון גליק, ארץ ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה. וכן The Patriarichal Boundaries Canaan and the Land of Israel . כן כתב בפתיח מאמרו באנגלית: " בתוך המאמרים הקשורים לארץ המובטחת נראה כי גבולות האבות הם הנושא הסבוך ביותר הנזכר כבר בברית בין הבתרים. הבטחת הארץ תופסת מקום מרכזי בהכרה האידיאולוגית של ישראל העתיק, שטר אשר יבוא יום שיש לפרעו והזכות להחזיק בארץ על פי ההבטחה האלוקית". ( התרגום שלי). שישית היא נילי וזאנה שכתבה כי גבולות האבות הם הזיה שנכתבה ושוכתבה על ידי עורכים כוהניים מאוחרים וכי גבולות מסעי הוטמעו בדיעבד (בעקבות אלט ואחרים). כל גבולות ארץ. ראה ממר ביקורת שלי על ספרה באתרי ישראל המקדשית. שביעי הוא ריצ'רד הס שכתב כי גבולות אברהם הם העיקר ולא גבולות מסעי, כדברי הרב ישראל אריאל. Faith,tradition and history [15] על חוף הים התיכון, ביבלוס של היום . [16] קדש כאן היא קדש על נהר ארנת (אורונטס) מדרום לחמת של היום. [17] הגיחון הוא נהר הנילוס. לדעת החוקר יהושע גרינץ נהרות גן העדן גיחון ופישון הם הנילוס הלבן והנילוס הכחול . [18] הוא הור ההר או הר אמנה שהוא האמנוס ( ) או הטורוס מנוס (תרגום ירושלמי). [19] הפואטיקה כאן המוזכרת במילים "לי ", "אני ", תואמת ומזכירה במעט את הציווי "לך לך - להנאתך ולטובתך" . גבולות אלו הם בהתאמה לטבעיותו ולפנימיותו של אברם העברי שעוד מקטנותו התגלתה בו הגנטיקה של דעת אלוקים. "עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור מצוותי, חוקותי ותורותי "- כליותיו יעצו לו ( רש"י על פי המדרש ) – תגבורת פנימית טבעית. [20] אולי יש לראות בנקודה זאת, ראש המפרץ הפרסי של היום, את "קצה ים המלח קדמה" המופיע בגבולות מסעי וד"ל !! [21] על פי יגאל ידין גבול האימפריה האברהמית כלל את כל חצי האי ערב של היום ומשם לאיזור החיבור בין הנילס הלבן לנילוס הכחול. מושבת הלוחמים היהודיים באי יב והמקדש שם הם בתחום הארץ שהובטחה לאברהם. מן המגילה משמע כי הנילוס לכל אורכו הוא הגבול המערבי של ארץ ישראל. ראה בהרחבה באתרי ישראל המקדשית במאמר הגבול המערבי של ארץ ישראל. [22] במקור נוסח המגילה בארמית. התרגום על פי ישראל אריאל, אטלס ארץ ישראל לגבולותיה על פי המקורות, עמוד 89. ההדגשות שלי . [23] אורי צבי גרינברג, על שלא עמדנו במשא, קטרוג ובכי, כרך ג' 164.