יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
לא לחינם אמר משה רבינו בעת זיווגו לציפורה בת יתרו " גר הייתי בארץ נכריה "( מצרים ) ועתה אני במולדתי . חבל מידין הוא מחוז ארץ ישראל בדרום במזרח ים סוף . שם הייתה התיישבות יהודית עוד בימי בית ראשון של בני שמעון . בזמן בית שני טיהרו אותו חכמי ישראל אף שישבו בו הקינים וכן בני קטורה החייבים בברית מילה עד היום הזה . עוד רבים מזהים שם את הר סיני ומתן תורה הכל בתוך ממלכת אברם העברי !!
23:46 (02/12/09) גדעון חרלפ

"ויקרא את שמו גרשום; כי אמר: גר הייתי בארץ נוכריה" (שמות, ) "ואמר גר הייתי בארץ מצרים שהיא נוכריה לנו ועתה אני כתושב ואורח בארצי" (מדין !!)" (מדרש הנעלם) ארץ מדין – ארץ ישראל שבערב ברית המילה לכל בני אברהם – אב המון גויים התיישבות הקיני ובני יתרו במדיין נערך: סיון התשס"ז יוני 2007 עודכן: כסלו התשס"ח נובמבר 2007 עודכן : כסלו התש"ע דצמבר 2009 D:\My Documents\מאמרים\ארץ מדיין.doc "ויקרא את שמו גרשום, כי אמר: גר הייתי בארץ נוכריה" (שמות, ) "ואמר גר הייתי בארץ מצרים שהיא נוכריה לנו ועתה אני כתושב ואורח בארצי ..." !!! (מדרש הנעלם) מ ד י י ן ארץ מדיין – ארץ ישראל שבערב ברית המילה לכל בני אברהם – אב המון גויים א. בפשטות, הבטחת הזרע המורחבת לאברם העברי אבינו איננה רק הבטחה לריבוי של זרעו הגנטי והפרטי. כאשר משנה הקדוש ברוך הוא את שמו של אברם לאברהם – אב המון גויים - הוא מציין את המילה "נתתיך" – עם גוון של עבר מתמשך להווה: גם עכשיו, כרגע, כשאין לך לכאורה היום זרע רב ועצום, אתה כבר בהווה אב המון גויים – אב המון גויים ועמים, שקיימים זה מכבר. "האמר רבי יוסי בר אבין ואיתמא רבי יוסי בר חנינא: את בריתי הפרת - לרבות בני קטורה" ! (סנהדרין, נ"ג) ב. אולם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, למרות ברכתי אליך "כי מלכים ממך יצאו", ברית המילה נתונה לזרעך בלבד, זרעך – כולל בני ישמעאל, אדום, קטורה והפילגשים האחרים של אברהם העברי. גם עבדי אברהם מקנת כספו, גם הם חייבים במילה, שהיא מילה ללא ברית. סביב אברהם הקדוש אסורה להימצא כל נפש אדם ללא ברית המעור. "אמרו חכמים שבני קטורה שהם זרעו של אברהם שבא אחר ישמעאל ויצחק, חייבין במילה, והואיל ונתערבו היום בני ישמעאל בבני קטורה יתחייבו הכל במילה בשמיני ואין נהרגין עליה" (רמב"ם, הלכות מלכים, י'). ג. על פי הבנה זו מדיין, בנו של אברהם מפילגשו קטורה, וחמשת בניו עיפה, עפר, חנוך אבידע ואלדעה, גם הם נימולו, טרם נשלחו עם מתנות קדמה, מזרחה לארץ קדם. אולם מאחר שצאצאי ישמעאל התערבבו עם צאצאי קטורה כולם חייבים במילה מספק אולם לא ברור מדוע לא יתחייבו בוודאות מאחר שישמעאל גם הוא צאצא לאברהם שהתחייבו במילה. ד. בני מדיין מופיעים שוב במכירתו של יוסף, כמנהיגי השיירה שהובילה אותו לעבדות מצריים. דהיינו, בני מדיין היו הגורם בהפרדת יוסף וכוח יוסף ורוחניותו מאחיו ומאביו ומכירתו לפוטיפרע, כהן און שבמצריים. גם כאן מוצאים ערוב בין בני ישמעאל לבני מידיין. ה. עיפה בן מדין. ו. עפר בן מדין. ז. חנוך בן מדין: אבי מתושלח נקרא חנוך. וכן מצינו כי גם השם חנוך הוא גם מצאצאי ראובן. מתברר כי מצאנו שמות משותפים בין צאצאי ראובן, שהגיעו עד לנהר פרת( על פי דברי הימים , ובודאי עברו את ואדי סירחאן במזרח עבר הירדן, מקום העיר "קרקר"- מושב בני מדין ). לשבטי מדין שישבו בסמיכות . ח. אבידע ט. אלדעה י. המלחמה בין הדד בן בדד האדומי עם בני מדיין בני אברהם "וימת חושם וימלוך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו - עווית." לא ברורה מהות הקרב בין הדד בן בדד למדיין. על פי הפשט המלכים באדום לא יצרו שושלת אלא כל פעם מלך מלך אחר על אדום שפעל מעיר בירה אחרת. רק על הדד בן בדד מסופר שנלחם במדיין. השם הדד נזכר רבות כשם אדומי וכבית מלכות אדומי בימי שלמה ועוד. מה באה התורה לכאורה ללמדנו על הקרבות בין צאצאיו של אברהם ? יא. הקיני ופרשת אשקלון על פי המשנה באהלות אפשר להראות כי המקום הנקרא אשקלון, יכול שהיה במזרח מפרץ אילת, וכך אומרת התוספתא: "עירות המובלעות בארץ ישראל כגון סיסית וחברותיה אשקלון וחברותיה אף על פי שפטורות מן המעשר ומן השביעית אין בהם משום ארץ העמים" (תוספתא אהלות י"ח, א'). ובהמשך שם נכתב: "בראשונה היו אומרים תחומי אשקלון מקבר הגדול ועד נגב ועד תרעון היו טמאים ונמנו עליהן חכמים וטיהרון" (שם, ט'). ומדגישה שם המשנה: "רבי ובית דינו נמנו על קיני וטיהרוהו" (משנה אהלות י"ח, ט'). מכאן הסיק החוקר בר דרומא; "אשקלון וקבר גדול" הם באזור מדיין ואינם העיר אשקלון של היום. מכאן גם כל הקושיות על הגמרא והרמב"ם על הגמרא האומרת שאשקלון העכשווית היא בדרום ואיננה בתחום עולי בבל. י"ב . על פי דעת החוקרים המאוחרים ( גרינץ, קלאי )," ארץ הכנעני " הגרעינית שעיקרה לחוף הים התיכון , הובטחה לבני ישראל בלבד . אולם ההגמוניה במרחב השמי עד באר לחי רואי היא העיר מכה (על פי דעת האבן עזרא ) ,ועד לאלכסנדריה ( הקצה המערבי של דלתת הנילוס , היא ארץ גושן )ועד הפרת- היא ארץ בני אברהם , אב המון גויים וממלכות גם במישור הארצי . על פי זה ארץ מידיין גם היא נכללת בתוך הארץ המובטחת . דהיינו , אף על שאברהם משלח מעליו את בניו מקטורה " קדמה אל ארץ קדם " . הוא איננו משלחם לגמרי אלא כחלוצים להתנחלות בארץ ישראל הגדולה ( ואולי שם היא ארץ הקדמוני , אחד מעשרה עממי כנען ). בכל אופן ההגמוניה השלטונית היה תהיה לבכורי משפחת אברם העברי :" בני בכורי ישראל ".!!!