יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
האי קפריסין הוא האי של ארץ ישראל . הוא בתחום החוט המתוח בין אנטליה לאלכסנדריה , קצות הגבול המערבי של גבול הים של ארץ ישראל והוא מול חופי ארץ ישראל על פי דעת התנא רבי יהודה .
15:08 (01/02/09) גדעון חרלפ

על פי ראשונים ואחרונים יש להפריש שם תרומות ומשרות ולהביאם למקדש ירושלים . הנופים והאקלים הם זהים ושליטה באי תביא להצחת עוצמתה ויכולותיה של המדינה במזרח הים התיכון.לא סתם אלפי ישראלים מגיעים לכאן על מנת לכרות ביניהם את "ברית הזוגיות"ולבצע"תיקון"הברית ביניהם ובין ארץ ישראל הגדולה . פרק הקדמה א. האי קפריסין נמצא במזרח הים התיכון מול חוף לבנון, סוריה ותורכיה של היום. שטח האי הוא כ- 9,250 קמ"ר. האי קפריסין לא נזכר בשמו בתנ"ך אולם יש אומרים שהאי "אלישה" המוזכר שלש פעמים בתנ"ך הוא האי קפריסין. שם אחר במקרא לאי הוא "כיתים" עיר בדרום הא – על יד לרנקה. אלישה מוזכר כדלקמן: "ובני און אלישה ותרשיש" (בראשית, י' ). "תכלת וארגמן מאיי אלישה" (עזרא, כ"ז). "ובני יוון אלישה ותרשישה" (דברי הימים א', א'). באי נמצאו מרבצי נחושת (Coper) וכן הובא משם פרי הצלף (Caper) מכאן כנראה קיבל האי את שמו. גם המלך הורדוס קיבל תמלוגים ממכרות הנחושת בקפריסין. ב. קפריסין היא ארץ ישראל – על פי הרמב"ם הרמב"ם בהלכות קידוש החודש קובע כי גבולות ארץ ישראל, לפחות לעניני קידוש החודש הוא מן המעלה 32 מערב לבין המעלה 38 מזרח. כמו כן קו אורך 32 עובר בדיוק ממערב לקפריסין. כמו כן קובע הרמב"ם כי הגבול הצפוני של ארץ ישראל הוא במעלה 35. קו רוחב שעובר בדיוק במרכז האי קפריסין וחוצה אותו לרוחבו. אם כן נמצאנו למדים שחציו הדרומי של האי הוא לדעת הרמב"ם בגבול ארץ ישראל. לפחות לענין קידוש החודש. גם במספר ציורים הנמצאים איתנו ארץ ישראל היא ארץ מרובעת לרוחות העולם והגבול המערבי הוא חוט מתוח מדרום לצפון. ראה המפה המצוירת בספר משנה לחם להגאון הריעב"ץ וכדלקמן. ג. קפריסין ביחס לחוט המתוח בגבול המערבי של ארץ ישראל הגמרא במסכת גיטין ציינת כי הגבול המערבי של ארץ ישראל בים הוא חוט מתוח מטורי אמנון ועד נחל מצרים וכי האיים שבים הינם ארץ ישראל. השאלה היא מעשית וגיאוגרפית. איפה נקודת הגבול בנחל מצריים. האם הוא באזור פורט סעיד – (בלוזה ?) הזרוע המזרחית של הנילוס – נחל מצרים, או באלכסנדריה – הזרוע המערבית של נהר מצרים (דעת הר"ש סירילאו). גם בזיהוי הור ההר נחלקו. החל מהר באזור בירות ועד לטורוס אמנוס – הור ההר (דעת הירושלמי). הקצה המערבי של האי קפריסין נמצא על אותה קואורדינטת אורך של פורט סעיד, דהיינו, גם לפי דעה זו האי קפריסין נמצא כולו ממזרח לחוט מתוח צפון דרום. אם נלך לשיטות המצומצמות יותר, קפריסין הוא מעבר לחוט המתוח, גבול ים המערבי – אולם אז יוצא שלהלכת החוט המתוח אין משמעות שהרי אין כל אפשרות לגידולים החקלאיים על האיים הסלעיים הקטנים הנמצאים קרוב לחוף נהריה, אכזיב וחוף דור ואם כן אין להלכה זו משמעות כלל. ד. האם התיישבו יהודים בקפריסין? לא ידוע על התיישבות יהודית בזמן בית ראשון. אולם קערית "קיפרית ממורקת" נמצא בקבר בעופל בירושלים. בזמן בית שני נמצא מכתב של הסינט הרומי למדינות הידידותיות במזרח שנשלח בשנת 138 לפני הספירה ובו מתבקשים השליטים לנהוג יחס הוגן כלפי היהודים. מכתב זה נשלח גם לקפריסין. בשנת 116 ידוע כי הקהילה היהודית נטלה חלק פעיל במרד היהודי בגדול נגד הרומאים וכי יהודי קפריסין נלחמו נגד תומכי רומי באי והרגו בהם הרג רב. הנציב הרומי "טורבו" הכניע את המורדים והשמיד את כל יהודי האי. טריינוס קיסר הוציא פקודה לפיה נאסר על יהודים לבוא לאי וכי גם יהודי שיורד מספינה טרופה – אחת דינו למות. לאחר הכיבוש וטורקי במאה ה- 15 הוגלו יהודים "פושעים" מצפת לקפריסין בפקודת הקיסר. בסוף המאה ה- 19 ניסתה חברת יק"א להקים שלוש מושבות של התיישבות חקלאית (איפה ?) אולם מושבות אלה נעזבו והשתקעו בערי החוף או עלו ארצה. גם הרצל חשב בזמנו שקפריסין הוא מקום מתאים למדינה יהודית. ה. אלישה ותרשיש ויוון וכיתים לכאורה אלישה – אם היא קפריסין, הינה חלק מירושתו של יפת בן נוח ואיננה ירושה לבני שם. (בראשית, י', ד', דברי הימים א', א') איי כיתיים הוזכרו בנבואת ירמיה (ב'), ובקינת יחזקאל על צור (יחזקאל כ"ז) וכמקור לעצי האשור. איי אלישה הוזכרו כמקור לתכלתולארגמן שהובאו לצור (יחזקאל כ"ז, שם) באזכרות נוספות של כתים בתורה (וצים מיד כיתים (במדבר, כ"ד) ובדניאל י"א) לא נתברכו למה הכוונה. כמו כן התגלה קנקן מארץ ישראל (במאות האחרונות לאלף השלישי לפני הספירה) בבית הקברות של ונוס בקיפוס, מקור הכלים היה כנראה בתל אל עג'ול. תנו רבנן: "פיטום הקטורת הצרי והציפורן והחלבונה והלבונה משקל שבעים שבעים מנה". מור וקציעה נרד וכרכום משקל שישה עשר ששה עשה מנה הקושט שנים עשר קילופה שלשה וקינמון תשעה בורית כרשינה תשעה קבין יין קפריסין סאין תלתא אם אין לו יין קפריסין מביא תמר חיוורין עתיק מלח סדומים רובע. מעלה עשן כל שהוא ר' נתן אמר אף כיפת הירדן כל שהוא ואם נתן בה דבש – פסלה, חיסר אחד מסמניה – חייב מיתה ר' שמעון אומר "הצרי איננו אלא שרף הנוטף מעצי הקטף בורית כרשינא – ששפין בה את הציפורן כדי שתהא נאה יין קפריסין – ששורין בו את הציפורן כדי שתהא עזה והלא מי רגליים יפים לה ? אלא שאין מכניסים מי רגליים למקדש מפני הכבוד".(כריתות ו'). ו. יין קפריסין בקטורת המקדש ו.1 על פי רש"י (כריתות ו') יין קפריסין נקרא "שבא ממקום שנקרא קפרס ע"א בגליון, יין קפריסין שעושים מקפרא של אילן הוא ששמו קפרס כגון הצלף והקפרס מ"ר". היו נותנים את יין הקפריסין בתערובת הקטורת בכמות ענקית של שלש סאים (...... ליטר) כדי "שיהיה ריחה חזק" (רש"י, שם). ז. הלכות תלויות בארץ האם נוהגות בקפריסין ? השולחן ערוך (יורה דעה של"א ) כותב כי "חכמים הראשונים התקינו שיהיו (תרומות ומעשרות) אף בארץ מצרים ובארץ עמון ומואב מפני שהם סביבות לארץ ישראל". האי קפריסין לא הוזכר בשולחן ערוך והשאלה היא אילו אם נאמר שקפריסין איננו ארץ ישראל הוא נופל בהגדרה "סביבות ארץ ישראל" של השולחן ערוך. ובבית לחם יהודה על אתר כתב: "יושבי אי קיפרוס יש אומרים שהיא מכלל ארץ ישראל והרדב"ז חולק עליו ..." לכן נראה לי כל מי שרוצה להפריש מאלו מקומות יפריש בלא ברכה". על פי הירושלמי (דמאי פרק ב') יבוא חקלאי למרכז ארץ ישראל מקיפרוס הוא דבר שכיח "אמר ר' אבין הדא מתניתא חילופא, חיוב המינין האלו על ידי שאין כיוצא בהן בחוצה לארץ צרכו חכמים למנותן ... והאנמון בקיפרוס – עקום הוא ". דהיינו, מכאן משמע בברור כי אלכסנדריה, וקיפרוס אינם בארץ ישראל. אולם לא ברור אם נפסקה הלכה זו להלכה מאחר שעל פי המשנה קמא הכמון שהוא דמאי כולל הכמון הגדל בקפריסין מתעשרין דמאי בכל מקום ... השאלה היא מה נשתנו מינים אלו משאר מינים. מתבאר כי מינים אלו גדלים אך ורק בארץ ישראל הגדולה והרחבה בניגוד לאורז המובא בהמשך המשנה שהוא גדל גם בחו"ל. ח. מסקנות לאחרונה מרבים יקבים מישראל להביא ענבי יין מקפריסין על מנת להימלט מבעיות של הלכות מצוות התלויות בארץ מעשרות תרומות ושביעית. במאמר זה מתברר כי קיימת וודאות כי האי קפריסין הוא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל ובכל אופן על פי הכלל ספק דאורייתא לחומרה יש לנהוג בתוצרת החקלאית מקפריסין כפי כל ההלכות המצוות התלויות בארץ ישראל. מקורות רדב"ז תשוב"ה.