יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
23:01 (24/02/10) גדעון חרלפ
מה היו אותן העריםהגדולות ובצורות בשמיים שאותן ראו המתנחלים שבטי בני ישראל בראשות יהושע הכובש ? האם היו אלה ערים ממשיות ? איך נהפכו דווקא ערים אלו המוקפות חומה לקדושות בקדושה מיוחדת כקדושת מחנה ישראל במדבר , לכאורה היה צורך להחריבן אותן ואת חומותיהן עד היסוד .... !!!!
22:45 (24/02/10) גדעון חרלפ
לכאורה מעלה אדומים היא עיר חדשה ומחודשת שבודאי לא הייתה בזמן יהושע לפני שלשת אלפים וחמש מאות שנה . ולפלא כי יש שכתבו לאחרונה כי יש לקרוא בה את המגילת אסתר בט"ו באדר מכוח היותה סמוך ונראה לירושלים . אמנם נכונה היא דעת הרמב"ן כי הנס בערי הפריזי גדול היה מהנס במערים המוקפות חומה ,אולם עדיין מעלה אדומים רחוקה היא מירושלים .האם יש שמץ סיכוי לשינוי הלכת מגילת מעלה אדומים ?
09:41 (22/10/09) גדעון חרלפ
חוה , האם הראשונה , הודיעה עם לידת בכורה קין על האחדות בעולם התחתון : "קניתי - איש- את ה' " . מה פשר קריאתה זו ומדוע התקלל קין כאשר הוא מיסד עבודת האדמה ,וצאצאיו את המוסיקה וההרמוניה ואת הטכנולוגיה המתכתית- חרושתית ? מדוע ולמה נוסד הקיניין הקפיטליסטי עם הולדת בכור האדם ? האם עזב הקדוש ברוך הוא את הארץ לאחר גרוש האדם מגן העדן ? מדוע הנודד והמגורש קין הוא שמיסד את העיר הראשונה בעולם ?
09:33 (22/10/09) גדעון חרלפ
אם יש את נפשך לדעת מדוע לא נזכרו שבעת ימי החג בספר שמות , מדוע התייחדה מצוות ארבעת המינים ליום הראשון בלבד ומהו הפירוש האמיתי לפסוק " כל האזרח בישראל ישבו בסוכות " . אולי גם נבין את פשר אי קיום מצוות הישיבה בסוכה בימי בית ראשון . סוכות חג הזיכרון והדעת !!! מה הקשר בין ענני כבוד ביציאת מצרים לסוכה העתידית בה הגג והדפנות יהיו מעורו של הלוויתן הבראשיתי והקדמון ? מיהו "האזרח "המופיע פתאום הנדרש לישיבת הסוכה ?
13:26 (12/10/09) גדעון חרלפ
מבחינה עובדתית, ברור שכל אחינו בני ישראל למעט היושבים סמוך למקדש ירושלים , תמיד חגגו יומים את ראש השנה החדשה . מתברר כי בני האלוקים שבשמים המוזכרים בספר איוב - גם הם חגגו בשמים שני ימים! כל זאת בניגוד לאלה הרוצים להחזיר ולצמצם את חג ראש השנה ליום אחד , כדוגמת שאר החגים . מתברר כי השניות בראש השנה , איננה מתבטאת רק בשני ימי החדג , אלא גם בתקיעת השופר , ואנו תוקעים שברים ותרועה מלכתחילה ולא מספק !!!!
12:35 (12/10/09) גדעון חרלפ
אמנם יום ראשון של חג הסוכות שחל בשבת צפוי לנו רק בעוד כעשר שנים ,אולם אי אפשר להתעלם מהעובדה כי ביטול לקיחת לולב ביום הראשון של חג הסוכות הוא עיניין מחודש שלא היה נהוג בארץ ישראל בימים קדמונים . זעקת ארבעת המינים להתכלל בתפילת ההלל של חג האסיף חיה ופועמת ומצפה לתיקון בצומח של מימי ארץ ישראל העולים מעלה מעלה בצמחיתה המבורכת !!!
19:15 (08/09/09) גדעון חרלפ
בראש השנה של שנת תשס"ז שחל בשבת , נשמעה לראשונה בבית הדין של הסנהדרין החדשה תקיעת השופר . האם נתמיד ונתקע בשופר של מצוה בשבת כדעת רבי יוחנן בן זכאי וכדעת האלפסי ?או שנתמיד בשמירת גזירת האמורא רבה הבבלי שגזר איסור על תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת . האם תתפשט קדושת ירושלים למלוא היקיפיה בין הר נוף למעלה אדומים לעיניין זה ?
21:11 (16/06/09) גדעון חרלפ
חטאם של דור המדבר לא התפרש כראוי . ישנם שינויים במהות החטא ומשמעותו בין ספר דברים לספר במדבר .מי היו המרגלים , האם שלוחי משה -על פי דעת הזוהר הקדוש או שהיו שלוחי העם ? בפרט לא התבררה כלל הסיבה לעונש העצום שקבלו , מה הקשר בין הליכתם בארץ ישראל ארבעים יום , לאורכה ולרוחבה של הארץ , לבין העונש של מוות איטי במדבר - יום לשנה , יום לשנה ?
16:39 (05/04/09) גדעון חרלפ
 מאות אלפי יהודים יעמדו בבוקר יום רביעי בערב חג הפסח לברך ברכת "עושה מעשה בראשית" על זריחת החמה . האם ראוי לעשות כן , או שיש בזה מעין שמץ של עבודה זרה שהייתה במצריים שהרי נצטוינו "החודש הזה לכם "- עזבו את מנין החמה המצרי ואת עבודת האל "רע " וספרו לפי חודשי הלבנה המתחדשת מדי חודש בחודשו . 
20:32 (24/02/09) גדעון חרלפ
  על פי העיקרון הקבלי של  "עולם, שנה ,נפש ",תופעת הקדושה קיימת  באופן עקבי בכול אחד מן המופעים של העולם הגשמי . לכן קדושת המקדש, קדושת השבת וקדושת האדם היהודי הן קדושות ניצחיות שאינן ניתנות לעירעור . לכן כל המקדימים להתפלל בערב שבת כשעוד השמש בראש האילנות , בניגוד לדעת הקדמונים ,מחללים את השילוש הקדוש . 
15:25 (22/02/09) גדעון חרלפ
על פי המשנה במסכת ראש השנה ,יש לתקוע בשופר של יעל שהיא חיית בר . משום מה נשמטה מדעת הראשונים דעת התלמוד הירושלמי כי עיקר מצוות תקיעת השופר בראש השנה היא תקיעה בשופר העשוי מקרן של יעל . מדוע יש לתקוע מלכתחילה בקרן של חיית בר ?
15:10 (12/02/09) גדעון חרלפ
מדוע הפך מלאכו של עשיו את שמו של יעקב אבינו מיעקב לישראל ? מדוע לא הכירו בשמו ?למה הסכים הקדוש ברוך הוא עם הפיכת השם ? אולם אנחנו ממשיכים להתפלל : אלהי אברהם , אלהי יצחק ואלוהי יעקב !!!??יעקב עובר מהפך תודעתי ואישי במעברו את היבוק: מאמונה לרציונליות .ממאבקו זה ודרכי התנהגותו נלמד את יסודות המאבק עם גויים ואחרים , מאבק עוצמתי ולא רק אמונה עיוורת כי "היו לא תהיה" "!
15:00 (12/02/09) גדעון חרלפ
איך הגיע יוסף , מצעירי בניו של יעקב אבינו למלכות ? האם מלכות ישראל היא חלום או שהיא ברת מימוש ?יוסף בעל החלומות , הבן הדחוי והשנוא , מגיע למלוכה - עוד בטרם נהיינו לעם , עוד בטרם נחלנו את ארצינו .
14:52 (12/02/09) גדעון חרלפ
מהו הזיכרון,ומדוע עלינו לזכור . למה נקרא ראש השנה בתורה - יום הזכרון ? . 
14:43 (12/02/09) גדעון חרלפ
מקובלים אנחנו כי יהיו שני משיחים : משיח בן יוסף הראשון , שהוא הכנה ופתיח למשיח בן דוד שלאחריו .
חדשות שהן ישנות
תחומי ארץ ישראל
מחוזות ארץ ישראל
מקדש ירושלים
הגיאוגרפיה הפנימית
תורת ארץ ישראל
אדריכלות ויהדות
שירי מולדת
מלכות ישראל השלישית
אוצר המקדש
תנועות המקדש
ספרי המקדש והר הבית
אישי המקדש
ארכיאולוגיה
משפט הר הבית
נהרות ארץ ישראל
הרי ארץ ישראל
ארץ ישראל המובטחת - דעת חוקרים
סיפורי המזרח התיכון החדש
ירושלים המקדשית
פורום שאלות ותשובות
הפוליטיקה האלוקית
קרבן פסח והקמת במות באין מזבח במקדש ירושלים